logo eduzones
เข้าชม 1,293 คน
ค้นหากระทู้   ชื่อกระทู้ เนื้อหากระทู้ ความคิดเห็น ชื่อคนตั้งกระทู้

เรียนปริญาตรี-โทออนไลน์ การศึกษาสำหรับ ผู้บริหาร คนทำงาน ปรับฐานเงินเดือน

ข้อดีของการเรียนออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต
1.การเรียนสะดวก จบได้อย่างมั่นใจ อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
2.เทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาได้จากปวส.ปวท.ป.ตรีป.โท
3.เทียบโอนประสบการณ์ความรู้นอกระบบได้
4.ถ้ายังไม่จบ ม.6 สามารถสมัครเรียนเป็นรายวิชา (Pre-degree) ได้ เพื่อนำไปเทียบโอนในภายหลัง ทำให้จบปริญญาตรีเร็วขึ้น
5.มีติวมีแนวข้อสอบและมีที่ปรึกษา(TA.)คอยแนะนำจนเรียนจบ
ศักดิ์และสิทธิ์เท่ากับจบจากมหาวิทยาลัยของรัฐทุกประการ
ข้อดีของการเรียน-การสอนผ่านเว็บไซต์
1.ช่วยเอื้ออำนวยให้กับการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว ไม่จำกัดเวลาและสถานที่รวมทั้งตัวบุคคล
2.นักศึกษาผู้เรียนและอาจารย์ผู้สอน ไม่ต้องการ เรียนและสอนในเวลาเดียวกัน(ว่างไม่ตรงกัน)
3.นักศึกษาผู้เรียนและอาจารย์ผู้สอน ไม่ต้องมาพบกันในห้องเรียนประหยัดเวลา ค่าเดินทาง และค่าสถานที่
ทำให้สามารถคลายปัญหาและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนตลอดจนถึงอาจารย์ผู้สอนที่ไม่พร้อมในด้านเวลา ระยะทางในการเรียนได้เป็นอย่างดี
4.ผู้เรียนที่ไม่มีความมั่นใจ กลัวการตอบคำถาม ตั้งคำถาม ตั้งประเด็นการเรียนรู้ในห้องเรียน มีความกล้ามากกว่าเดิม เนื่องจากไม่ต้องแสดงตนต่อหน้าผู้สอน
และเพื่อนร่วมชั้น โดยอาศัยเครื่องมือ เช่น E-Mail, Webboard, Chat, Newsgroup,Face book,Google plus,Hang outของGoogle Talk,Webcam, แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

ขออนุญาติฝากเพจด้วยค่ะ เรียนป.ตรี-ป.โท ออนไลน์
ขอบคุณค่ะ
เรียนต่อปริญญา ออนไลน์ การจัดการ,การตลาด,รัฐศาสตร์,รัฐกิจ
สู่ความสำเร็จทางการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
การศึกษาทางไกล(ออนไลน์) เรียนปริญญาทางอินเตอร์เน็ต
เปิดโอกาสทางการศึกษา สำหรับคนทำงาน
ที่ต้องการศึกษาและผู้สมัครเรียน จะสามารถสำเร็จการศึกษาได้
ผู้สมัครจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตเป็น และมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
เรียนจาก ที่บ้าน ที่ทำงาน ร้านเน็ต ตามอัธยาศัย
เปิดรับสมัครเเล้ววันนี้!!!
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
มือถือ. 081-754-0255
โทร.02-992-6397,02-992-7497

วิธีการเรียน
•ศึกษาบทเรียนด้วยตนเอง
•แต่ละสัปดาห์ ให้นักศึกษา log-in แล้ว คลิกเมนู "วิชาเรียน" ให้คลิกวิชาที่ต้องการเรียน เพื่อศึกษาได้เอง
•ระบบจะบันทึกเวลาจาก วีดีโอที่เปิดเรียนโดยจะเก็บเวลาเรียนคิดเป็น 80%
•นักศึกษาจะต้องแบ่งเวลาในการศึกษาแต่ละวิชา เพื่อเตรียมตัวสอบ
•โปรแกรมที่ใช้ในการศึกษาบทเรียน
•Flash Player ใช้ในการดูวิดีโอ มักจะติดตั้งกับคอมพิวเตอร์ทั่วไปอยู่แล้ว
•web x ใช้ในการพบอาจารย์และเพื่อน
•Acrobat Reader สำหรับอ่านตำรา
•Microsoft Office ส่วนมากจะติดตั้งกันอยู่แล้ว

แบบทดสอบ
•หากศึกษาบทเรียนใด แล้วมีการกำหนดให้ทำแบบทดสอบ ขอให้นักศึกษาทำส่ง
•นอกจากจะได้เป็นการทบทวนการเรียนแล้ว ยังมีคะแนนเก็บให้ด้วย
•คะแนนเก็บจากการดูวีดีโอให้ได้ 80% ได้คะแนนเก็บ 10 คะแนน
•ทำแบบทดสอบและการบ้าน 40 คะแนน รวมคะแนนเก็บ 50 คะแนน

เตรียมตัวเข้าสอบ
•เดินทางไปสอบที่ศูนย์สอบ
•นำบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงในวันสอบ
หลักสูตรการเรียนระบบอินเทอร์เน็ต เป็นหลักสูตรการศึกษาต่อปริญญาตรี
ที่ไม่มีข้อจำกัดด้านสถานที่ หรือเวลา ขอเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เหมาะสำหรับ
ผู้เรียนที่มี ไลฟ์สไตล์เป็นแบบฉบับ ของตนเอง เรียนไปพร้อมกับการดำเนินชีวิต
ด้านอื่นๆได้อย่างมีคุณภาพ เปิดโอกาสให้ คนทำงาน ผู้มีภารกิจรัดตัว และผู้ที่มี
ข้อจำกัดส่วนตัวมากมาย ให้สามารถเรียนต่อได้ จากสภาพแวดล้อมของตนเอง
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปริญญาตรี 9 หลักสูตร
•การจัดการ
•การตลาด
•การบัญชี
•คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
•รัฐประศาสนศาสตร์
•หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ( สาขาวิชานิติศาสตร์)
•หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ( สาขาสาธารณสุขชุมชน)
•หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ( สาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม)
ปริญญาโท 4 หลักสูตร
•บริหารธุรกิจ
•รัฐประศาสนศาสตร์
•บริหารการศึกษา
•หลักสูตรและการสอน
สถานที่เรียน
•บ้าน
•ที่ทำงาน
•ร้านอินเตอร์เน็ต

วิธีการเรียน

•ศึกษาบทเรียนด้วยตนเอง (มีให้ดาวน์โหลด)
•ทำแบบทดสอบเก็บคะแนน ก่อนเรียน-หลังเรียน
•เข้ารับการติวสดทุกสัปดาห์ผ่านอินเตอร์เน็ต (หากต้องการ)
•เข้าสอบไล่ ณ.ศูนย์สอบของวิทยาลัย
ระยะเวลาเรียน
•จบได้จริงขึ้นอยู่ กับการสอบผ่าน และเทียบโอน
การสมัครเรียน
•เปิดรับสมัครปีละ 5 ครั้ง
•ผู้สมัครเรียนต้องสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
•ผู้สมัครที่ต้องการขอกู้ กยศ. ยื่นเรื่องได้

การเทียบโอน
•ผู้มีสิทธิ์ขอเทียบโอน ต้องสมัครเป็นนักศึกษาก่อน
•ผู้ที่จบตั้งแต่ ปวส. อนุปริญญา ขึ้นไป หรือผู้ที่เคยศึกษาปริญญาตรีแต่ไม่จบ
ขอเทียบโอนวิชาที่เคยศึกษาจากสถาบันเดิมได้
•ผู้มีประสบการณ์ทำงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ขอเทียบโอนประสบการณ์ได้
•นักศึกษาที่มีความพร้อม สามารถขอสอบเทียบโอนวิชาพื้นฐานได้
คุณสมบัติผู้สมัคร
•จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือเทียบเท่า
•ใช้อินเทอร์เน็ตเป็น
•ไม่จำกัดอายุ

ศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญา
•หลักสูตรที่เปิดสอนได้รับการรับรองมาตรฐาน สกอ.
•มีศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาบัตร สมบูรณ์ครบถ้วนทุกประการ


สมัครเรียนที่นี่ www.plbba.com
02-992-7497
สมัครที่นี่ วันนี้.
1.โทรหาอาจารย์ที่ปรึกษา มือถือ.081-754-0255
2.ให้อาจารย์โทรหา คลิกที่นี่.... เพื่อส่งอีเมล์บอกอาจารย์
หรือส่งมาที่..
ศูนย์บริการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
เลขที่ 801 / 2 อาคารวังทองเทรดพลาซ่าชั้น2 ห้องR3
(ข้างเซียร์รังสิต) ถนนพหลโยธิน ซอย72
หมู่ที่8 ตำบล คูคต อำเภอ ลำลูกกา
จังหวัด ปทุมธานี 12130
question-post
psnlu1986
28 มิถุนายน 2556 เวลา 14:29:48 น.
image-comment
laptop batteries
laptop battery Laptop Battery laptop battery laptop battery laptop battery laptop battery Laptop AC Adapter Acer Ac Adapter laptop battery Digital Camera Battery laptop battery laptop battery dell laptop battery Hp laptop battery Sony laptop battery Toshiba Laptop Battery Fujitsu Laptop Battery IBM Laptop Battery Compaq Laptop Battery Apple Laptop Battery Acer Laptop Battery Asus Laptop Battery Digital Camera Battery Canon Digital Camera Battery Panasonic Digital Camera Battery Sony Digital Camera Battery Camcorder Battery canon NB-11L battery FUJIFILM X-Pro1 Battery Asus A32-1015 Battery, Asus Eee PC 1015 Battery, Asus Eee PC VX6 Battery, Asus Eee PC 1215 Battery, Asus AL31-1005 Battery, Asus Eee PC 1005 Battery, Asus Eee PC 1001HA Battery, Asus A32-F5 Battery, Asus X59 Battery, Asus AP32-1008P Battery, Asus AP31-1008P Battery, Asus Eee PC 1008P Battery laptop battery dell laptop battery Hp laptop battery Sony laptop battery Toshiba Laptop Battery Fujitsu Laptop Battery IBM Laptop Battery Compaq Laptop Battery Apple Laptop Battery Acer Laptop Battery Asus Laptop Battery Ac Adapter Digital Camera Battery Camcorder Battery laptop battery HP Ac Adapter IBM Ac Adapter Acer Ac Adapter Apple Ac Adapter Gateway Ac Adapter Sony Ac Adapter Dell Ac Adapter Toshiba Ac Adapter Dell Ac Adapter Dell Inspiron 1000 Adapter, Dell Inspiron 1100 Adapter, Dell Inspiron 1501 Adapter, Dell Inspiron 1520 Adapter, Dell Inspiron 1720 Adapter, Dell Inspiron 2200 Adapter, Dell Inspiron 6000 Adapter, Dell Inspiron 6400 Adapter, Dell Inspiron E1505 Adapter, Dell Inspiron E1405 Adapter Dell PA-6 Adapter, Dell PA-9 Adapter, Dell PA-12 Adapter, Dell PA-10 Adapter, Dell PA-3E Adapter, Dell Inspiron 1545 Adapter, Dell Inspiron 1525 Adapter, Dell Inspiron 1420 Adapter, Dell Inspiron 1300 Adapter, Dell Inspiron 1318 Adapter Laptop Battery Laptop Battery dell laptop battery Hp laptop battery Sony laptop battery Toshiba Laptop Battery Fujitsu Laptop Battery IBM Laptop Battery Compaq Laptop Battery Apple Laptop Battery Acer Laptop Battery Asus Laptop Battery Laptop AC Adapter Acer Ac Adapter Battery Grip Nikon Battery Grip Digital Camera Battery

Canon Digital Camera Battery Sony Digital Camera Battery Samsung IA-BP85ST Battery Acer Ac Adapter Apple Ac Adapter Asus Ac Adapter Dell Ac Adapter Fujitsu Ac Adapter Hp Compaq Ac Adapter Samsung Ac Adapter Toshiba Ac Adapter Msi Ac Adapter IBM Ac Adapter Gateway Ac Adapter canon NB-11L battery canon PowerShot A1200 battery Lenovo IdeaPad Y460 Battery, Lenovo 57Y6440 Battery, Dell Inspiron 1526 Battery, Lenovo IdeaPad Y650 Battery, Lenovo L08S6T13 Battery, Lenovo IdeaPad Y650A Battery, Lenovo IdeaPad S10 Battery, Lenovo IdeaPad S10E Battery, Lenovo IdeaPad S9 Battery, Lenovo IdeaPad S12 Battery, Dell Inspiron 1545 Battery, Dell Inspiron 1525 Battery Canon BG-E2 Battery Grip, Canon BG-E7 Battery Grip, Canon BG-E10 Battery Grip, Nikon D3000 Battery Grip, Nikon D5000 Battery Grip, Nikon MB-D31 Battery Grip, Nikon MB-D51 Battery Grip, Pentax BP-K7 Battery Grip, Sony VG-B50AM Battery Grip, Sony VG-B30AM Battery Grip, Nikon Battery Grip, RYOBI HILTI SFB 126 Battery, RYOBI Milwaukee PSH 18 Battery, Bosch Battery, Bosch BAT159 Battery, Dewalt Battery, Dewalt DE9096 Battery, HITACHI Battery, HITACHI FEB 9S Battery, Makita Battery, Makita 6908D Battery, Panasonic Battery, Panasonic EY9182 Battery, Black Decker Cordless Drill Battery, Black Decker FSB18 Battery canon NB-6L battery, canon NB-7L battery, canon Powershot G12 battery, canon PowerShot A3100 IS battery, canon NB-8L battery, canon PowerShot A2200 battery, canon Powershot SX30 IS battery, canon Powershot SD4000 IS battery, canon Powershot SX260 HS battery, canon NB-9L battery, canon IXUS 1000HS battery, canon PowerShot SD4500 IS battery Sony PSP-110 Battery, sony PSP-1000 battery, sony PSP110 Battery, Sony PSP-S110 Battery, Sony PSP-2000 Battery, sony NP-BG1 battery, sony NP-FG1 Battery, sony DSC-W200 battery, Sony DSC-G3 Battery, Sony DSC-T900 Battery, sony NP-BD1 battery, sony NP-FD1 Battery Laptop Battery Dell Laptop Battery Hp Laptop Battery Compaq Laptop Battery Acer Laptop Battery Apple Laptop Battery Asus Laptop Battery Fujitsu Laptop Battery IBM Laptop Battery Sony Laptop Battery Toshiba Laptop Battery Dell Precision M4300 Battery, Dell Studio 14 Battery, Dell Studio 1435 Battery, Dell Studio 1436 Battery, Dell Vostro 1320 Battery, Dell Vostro 1400 Battery, Dell Vostro 1500 Battery, Dell Vostro 1520 Battery, Dell Vostro 1700 Battery, Dell Vostro 2510 Battery, Dell XPS M1210 Battery Fujitsu LifeBook T1010 Battery, Fujitsu LifeBook T2010 Battery, Fujitsu LifeBook T2020 Battery, Fujitsu Lifebook T4000 Battery, Fujitsu Lifebook T4000D Battery, Fujitsu Lifebook T4010 Battery, Fujitsu Lifebook T4010D Battery, Fujitsu LifeBook U810 Battery, Fujitsu LifeBook U820 Battery, Fujitsu Lifebook V1010 Battery, Fujitsu ST5022 Battery, Fujitsu ST5022D Battery Toshiba PA3506U-1BRS Battery, Toshiba PA3534U-1BRS Battery, Toshiba PA3535U-1BAS Battery, Toshiba PA3535U-1BRS Battery, Toshiba PA3591U-1BAS Battery, Toshiba PA3591U-1BRS Battery, Toshiba PA3640U-1BAS Battery, Toshiba PA3640U-1BRS Battery, Toshiba PA3641U-1BAS Battery, Toshiba PA3641U-1BRS Battery, Toshiba PA3689U-1BAS Battery, Toshiba PA3689U-1BRS Battery Dell Inspiron 1300 Battery, Dell Inspiron 1420 Battery, Dell Inspiron 1440 Battery, Dell Inspiron 1501 Battery, Dell Inspiron 1520 Battery, Dell Inspiron 1521 Battery, Dell Inspiron 1525 Battery, Dell Inspiron 1526 Battery, Dell Inspiron 1720 Battery, Dell Inspiron 1721 Battery, Dell Inspiron 1750 Battery, Dell Inspiron 2500 Battery, Hp HSTNN-OB42 Battery, Hp HSTNN-OB53 Battery, Hp HSTNN-OB71 Battery, Hp HSTNN-Q21C Battery, Hp HSTNN-UB02 Battery, Hp HSTNN-UB05 Battery, Hp HSTNN-UB11 Battery, Hp HSTNN-UB18 Battery, Hp HSTNN-UB37 Battery, Hp HSTNN-UB41 Battery, Hp Pavilion ZT3000 Battery, Hp Pavilion ZV6000 Battery, Laptop Ac Adapter, Acer Ac Adapter, Apple Ac Adapter, Asus Ac Adapter, Compaq Ac Adapter, Dell Ac Adapter, Fujitsu Ac Adapter, Hp Ac Adapter, IBM Ac Adapter, Lenovo Ac Adapter, Sony Ac Adapter, Toshiba Ac Adapter laptop battery laptop battery dell laptop battery Hp laptop battery Sony laptop battery Toshiba Laptop Battery Fujitsu Laptop Battery IBM Laptop Battery Compaq Laptop Battery Apple Laptop Battery Acer Laptop Battery Asus Laptop Battery Digital Camera Battery Canon Digital Camera Battery Sony Digital Camera Battery Camcorder Battery Lenovo Ac Adapter Lenovo 92P1106 Ac Adapter, Lenovo 3000 C100 Ac Adapter, Lenovo FRU 92P1108 Ac Adapter, Lenovo 40Y7668 Ac Adapter, Lenovo 92P1160 Ac Adapter, Lenovo 3000 Ac Adapter, Lenovo ThinkPad R60 Ac Adapter, Lenovo ThinkPad T60 Ac Adapter, Lenovo 3000 V100 Ac Adapter, Lenovo 40Y7660 Ac Adapter, Lenovo 92P1157 Ac Adapter, Lenovo 92P1106 Ac Adapter Sony Ac Adapter Sony ACC25 Ac Adapter, Sony VGN-FZ Ac Adapter, Sony PCG-FR Ac Adapter, Sony VGN-CR Ac Adapter, Sony PCGA-AC51 Ac Adapter, Sony PCG-V505 Ac Adapter, Sony VGN-B1VP Ac Adapter, Sony PCG-Z1RA Ac Adapter, Sony VGN-TX Ac Adapter, Sony VGN-U8 Ac Adapter, Sony VGN-X505 Ac Adapter, Sony VGN-TX690 Ac Adapter laptop battery laptop battery dell laptop battery Hp laptop battery Sony laptop battery Toshiba Laptop Battery Fujitsu Laptop Battery IBM Laptop Battery Compaq Laptop Battery Apple Laptop Battery Acer Laptop Battery Asus Laptop Battery Digital Camera Battery Sony Camera Battery Camcorder Battery Canon Camcorder Battery Laptop AC Adapter Acer Laptop Adapter Apple Laptop Adapter Asus Laptop Adapter Compaq Laptop Adapter Dell Laptop Adapter Fujitsu Laptop Adapter HP Laptop Adapter IBM Laptop Adapter Lenovo Laptop Adapter Sony Laptop Adapter Toshiba Laptop Adapter Hp Ac Adapter HP F1781A Ac Adapter, HP 298238-001 Ac Adapter, HP OmniBook 2106 Ac Adapter, HP OmniBook 6050 Ac Adapter, HP Pavilion N5500 Ac Adapter, HP Pavilion n6400 Ac Adapter, HP Pavilion XF125 Ac Adapter, HP Pavilion ZT1130 Ac Adapter, HP ED495AA Ac Adapter, HP 391173-001 Ac Adapter, HP ACC23H Ac Adapter, HP Pavilion DV1000 Ac Adapter Compaq Ac Adapter Compaq 101898-001 Ac Adapter, Compaq Armada E500 Ac Adapter, Compaq Evo N610C Ac Adapter, Compaq Presario X1036 Ac Adapter, Compaq ACC10H Ac Adapter, Compaq PPP012L Ac Adapter, Compaq Armada M700 Ac Adapter, Compaq OmniBook XE2 Ac Adapter, Compaq Presario 1200 Ac Adapter, Compaq Presario R4000 Ac Adapter, Compaq PPP014H Ac Adapter, Compaq PV158PA Ac Adapter Dell MT342 Battery, Dell NF343 Battery, Dell NR222 Battery, Dell NR239 Battery, Dell PC764 Battery, Dell PD942 Battery, Dell PD946 Battery, Dell RC107 Battery, Dell RD850 Battery, Dell RD857 Battery, Dell RD859 Battery, Dell RM791 Battery, Dell RN873 Battery, Dell T6840 Battery, Dell TC030 Battery, Dell TD175 Battery, Dell TD344 Battery, Dell TD347 Battery, Dell TD349 Battery, Dell U1544 Battery, Dell U4873 Battery, Dell U6256 Battery, Dell UD260 Battery, Dell UD264 Battery, Acer Aspire 1662 Battery, Acer Aspire 1680 Battery, Acer Aspire 1691 Battery, Acer Aspire 2420 Battery, Acer Aspire 2920 Battery, Acer Aspire 3000 Battery, Acer Aspire 5680 Battery, Acer Asprie 5580 Battery, Acer Extensa 2300 Battery, Acer Extensa 3000 Battery, Acer Extensa 4120 Battery, Acer Extensa 4620 Battery
คุณ : laptop batteries [ 10 กรกฎาคม 2556 เวลา 07:21:50 น. ]
กรอกข้อความ
กรอกข้อมูลยืนยันบุคคล
โพสแบบ Member
User :  Pass : 
โพสแบบ บุคคลทั่วไป
ชื่อ :  E-Mail : 
โพสแบบ Easy
ชื่อ :
ให้กรอกผลลัพธ์ :  Verify Image
ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่
=
รูปตัวแทน : 
ส่งเมล์ถึงฉัน เมื่อมีเพื่อนเขียนความคิดเห็นในกระทู้นี้
001.gif 002.gif 003.gif 004.gif 005.gif 006.gif 007.gif 008.gif 009.gif 010.gif 011.gif 012.gif 013.gif 014.gif 015.gif 016.gif 017.gif 018.gif 019.gif