logo eduzones
เข้าชม 2,611 คน
ค้นหากระทู้   ชื่อกระทู้ เนื้อหากระทู้ ความคิดเห็น ชื่อคนตั้งกระทู้

ว่าด้วยเรื่องสังคมสงเคราะห์

เมื่อพูดถึงคำว่า “สังคมสงเคราะห์” มีคำที่เกี่ยวข้องอยู่หลายคำ ในที่นี้จะยกมา 2 คำ ได้แก่

สังคมสงเคราะห์ (Social Work) และนักสังคมสงเคราะห์ (Social Worker) สองคำนี้มีการให้ความหมายไว้หลากหลาย

ความหมายของ “สังคมสงเคราะห์”

สมาพันธ์นักสังคมสงเคราะห์ระหว่างประเทศ (International Federation of Social Workers:IFSW) ให้ความหมายของคำ “สังคมสงเคราะห์” (Social Work) ไว้ว่า “สังคมสงเคราะห์เป็นวิชาชีพที่ส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคม การแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ของคน และกระตุ้นเสริมพลังให้คนสามารถช่วยตนเองได้ โดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรมของคนและระบบสังคม สังคมสงเคราะห์ช่วยเชื่อมระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมโดยรอบ สังคมสงเคราะห์มีรากฐานที่สำคัญคือ หลักสิทธิมนุษยชนและหลักความยุติธรรมในสังคม”

ศ.ยุพา วงศ์ไชย (2534:16) กล่าวว่า สังคมสงเคราะห์ (Social Work) คือ ศาสตร์และศิลป์ของการจัดหาบริการเพื่อช่วยส่งเสริมความสามารถของบุคคลให้ สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตน ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและดำรงชีพอยู่ได้อย่างเป็นสุข

พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) พูดถึงสังคมสงเคราะห์ไว้ในการวิสัชนาเรื่อง " ความหมายแท้จริงของการสังคมสงเคราะห์" ไว้ว่า “ตามศัพท์ (สังคมสงเคราะห์) แปลง่ายๆ ว่า การสงเคราะห์สังคม แต่ถ้าจะแปลให้ลึกกว่านั้นก็มีความหมายทางธรรม สงเคราะห์ คำบาลีเป็น สงฺคห (สังคห) แปลว่า ประมวล รวบรวม จับมา รวมเข้าด้วยกัน ยึดเหนื่ยวจิตใจให้รวมกันเป็นหนึ่ง ผูกใจกันไว้ สังคห ที่แปลว่า ยึดเข้าไว้ด้วยกันนั้น หมายถึง ยึดในแง่นามธรรมและยึดในแง่รูปธรรม ทางนามธรรม คือ ยึดเหนี่ยวผูกจิตใจให้รวมกันเป็นหนึ่ง ทางรูปธรรม คือ ให้คนมารวมกัน ประสานเข้าด้วยกัน”

“สังคห เป็นภาษาบาลี แต่เมื่อจะเอาเข้ามาในไทย เราเอารูปสันสกฤตซึ่งมีตัว "ร" คือ สังครห เข้ามา แล้วไทยก็แผลงเป็นสังเคราะห์บ้าง สงเคราะห์บ้าง ความจริงนั้น ทั้งสองคำนี้เป็นคำเดียวกัน แต่เราใช้สงเคราะห์ในความหมายหนึ่ง และสังเคราะห์ในอีกความหมายหนึ่ง ถ้าเราจะใช้ "สังคห" ให้ถูกต้องตามความหมายทางธรรม จะต้องก้าวไปให้ถึงขั้นนี้ คือ ทำให้รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน”

“คำว่า สังคห หรือ สงเคราะห์นี้ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ด้วยกันเป็นชุดเดียวกับคำอื่นอีกสามคำ เรียงลำดับเป็น สังคห อวิวาท สามัคคี และเอกีภาพ คือ ความยึดเหนี่ยวประสานกันไว้ ความไม่ทะเลาะวิวาท ความพร้อมเพรียง และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ที่เราใช้ว่า เอกภาพ เวลาแปลเป็นภาษาอังกฤษ ถ้าแปลอย่างเบื้องต้นก็ว่า help หรือ assistance แต่ถ้าจะแปลให้ลึกลงไปในสาระ ก็แปลกันตั้งแต่ sympathy จนถึง solidarity หรือ social integration"

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ได้สรุปองค์ประกอบสำคัญของคำว่า “สังคมสงเคราะห์” ว่าประกอบด้วย

- เป็นศาสตร์

- เป็นศิลป์

- เป็นงานที่เป็นวิชาชีพ โดยนักสังคมสงเคราะห์เป็นผู้ปฏิบัติงาน

- เป็นงานที่ต้องใช้ทรัพยากรในชุมชน

- เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม

- เป็นงานที่ช่วยให้บุคคล กลุ่ม และชุมชนสามารถทำหน้าที่ทางสังคมได้ด้วยดี

นักสังคมสงเคราะห์ (Social Worker)

นักสังคมสงเคราะห์ คือ ผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ

1.ผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ในลักษณะวิชาชีพ (Professional) เป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการฝึกฝนในด้านความรู้ ทัศนคติ และทักษะทางสังคมสงเคราะห์จากสถาบันทางการศึกษา

2.ผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ในลักษณะอาสาสมัคร (Voluntery)

การเรียนการสอนสังคมสงเคราะห์

ปัจจุบันหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต เปิดสอนอยู่ 2 แห่ง คือ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เรียนสังคมสงเคราะห์ แล้วทำอาชีพอะไรได้บ้าง

ผู้ที่เรียนจบทางด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สามารถเลือกประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น

1.งานราชการ ในสังกัดกระทรวงต่างๆ ในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ (รับผู้สำเร็จการศึกษาทางสังคมสงเคราะห์โดยตรง) หรือตำแหน่งงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2.รัฐวิสาหกิจต่างๆ ในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ (รับผู้สำเร็จการศึกษาทางสังคมสงเคราะห์โดยตรง) หรือตำแหน่งงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3.องค์การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาเอกชน ได้แก่ มูลนิธิ สมาคมต่างๆ องค์การระหว่างประเทศ ปัจจุบันประเทศไทยมีองค์การประเภทนี้ไม่ต่ำกว่า 3,000 องค์กร
4.ภาคธุรกิจเอกชน ในองค์กรต่างๆให้ความสำคัญถึงคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้นจึงมีความต้องการบุคคลากรด้านสวัสดิการสังคมเข้าไปปฏิบัติในด้าน งานบริหารบุคคล แรงงานสัมพันธ์และงานฝึกอบรม

ผู้ที่ทำงานในอาชีพนักสังคมสงเคราะห์ที่เป็นที่รู้จักเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ นักสังคมสงเคราะห์ ในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เช่น พมจ. สถานสงเคราะห์ต่างๆ) นักสังคมสงเคราะห์ในโรงพยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ในเรือนจำ นักสังคมสงเคราะห์ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นักสังคมสงเคราะห์ประจำมูลนิธิหรือองค์กรต่างๆ เป็นต้น

เอกสารอ้างอิง

สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย. สารานุกรมทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ENCYCLOPEDIA OF SOCIAL WORK). 2542 (p.349, 350-352)

Credit http://gotoknow.org/blog/siriporn5633/183087

question-post
poonpreecha
23 เมษายน 2555 เวลา 12:44:45 น.
image-comment
"Don't you wish to, you simply can't certainly be a man or woman, at the least for you to activity prior to internet site will not likely. The elf striker will certainly carry you"

In case greater nodded the go, they will not love perhaps there is the carry, diablo 3 items specially elves striker. In case greater plus the elves be friends with certainly not way too very good. "You didn't informed me the work can be? "

Your darkness involving wizard consumed aback, similar to resting in a very in case greater are unable to discover easy chair. Gloved side were standing way up, they would seem to find the appropriate words and phrases throughout "they tend not to have confidence in anyone, in case greater. Council a lot of people perhaps need to placed anyone once and for all via below. You should always be kicked out of your possiblity to regain below, to get your house this specific, you should accomplish this activity! "

"You choose this activity will not audio way too easy"

"The activity along with monster similar... that they feel merely you'll be able to conclude your wit that will talent"

"The monster? " Throughout talked about that will these kinds of creature your in case ning's sight ended up diablo 3 gold wide open vast, along with missing the which may have nearly all a number of big-headed perspective, they recognized they ended up being right now that will looks more like a new apprentice.

Monster, is merely talked about that they get the most from your small wizard brimming with worry

"Yes, your dragon" your wizard can be angling onward a number of "this certainly not drastically wrong, in case alternatively, besides anyone plus the men and women throughout parliament doesn't have a you to definitely recognize the work. Perhaps anyone guidebook elves striker along with mail that you KaZi mans Dan banks coalition. In case you should recognize the points from a jaws outflow out and about, the many strategies can be at an increased risk! "

"Then what on earth is the work? " In case greater natural sight sporting. Activity may be quite unsafe, nevertheless dividends are generally ample. May possibly give back your parliament along with quickly gained admiration. Throughout peculiar, Lin, just your respect could enable wizards speedy improvement, though no person that's elderly parliament that this campaign.

"You get to venture to KaZi mans Dan" one of several people be reluctant for you to diablo 3 gold declare, "get generally there, commenced to do this, through the orcs side rescued your monster king, Alice cui firm".
คุณ : buyd3item [ 21 มิถุนายน 2555 เวลา 17:00:47 น. ]
กรอกข้อความ
กรอกข้อมูลยืนยันบุคคล
โพสแบบ Member
User :  Pass : 
โพสแบบ บุคคลทั่วไป
ชื่อ :  E-Mail : 
โพสแบบ Easy
ชื่อ :
ให้กรอกผลลัพธ์ :  Verify Image
ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่
=
รูปตัวแทน : 
ส่งเมล์ถึงฉัน เมื่อมีเพื่อนเขียนความคิดเห็นในกระทู้นี้
001.gif 002.gif 003.gif 004.gif 005.gif 006.gif 007.gif 008.gif 009.gif 010.gif 011.gif 012.gif 013.gif 014.gif 015.gif 016.gif 017.gif 018.gif 019.gif