logo eduzones
เข้าชม 1,785 คน
ค้นหากระทู้   ชื่อกระทู้ เนื้อหากระทู้ ความคิดเห็น ชื่อคนตั้งกระทู้

รับสมัครทุนนักเรียนม.6 เรียนไต้หวัน ฟรีค่าเล่าเรียน-ค่าครองชีพ


สำนัก งานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย รับสมัครคัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อทุนการศึกษาไต้หวันประจำปี พ.ศ.2555 จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป มีผลการเรียนและพฤติกรรมดี ถึง 31 มี.ค.นี้...

เงินทุนการศึกษา
1. ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (รวมถึงค่าหน่วยกิตและค่าใช้จ่ายในการศึกษาอื่นๆ) ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้ที่ได้รับทุนนั้นสูงสุดไม่เกิน 40,000 ดอลลาร์ไต้หวัน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไต้หวันจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนนี้ สำหรับผู้ที่มีค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเกิน 40,000 ดอลลาร์ไต้หวัน ทางสถาบัน/มหาวิทยาลัยที่ผู้ได้รับทุนกำลังศึกษาอยู่จะเป็นผู้รับผิดชอบค่า ใช้จ่ายส่วนที่เกินนั้น ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมในการดำเนินการต่างๆ ค่าที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ค่าประกันภัย ค่าที่พัก รวมถึงค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ผู้ได้รับทุนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนนี้เอง
2. ค่าครองชีพ ผู้ที่ได้รับทุนเรียนระดับปริญญาตรี จะได้รับเงินทุนช่วยเหลือเดือนละ 15,000 ดอลลาร์ไต้หวัน เป็นระยะเวลา 4 ปี ส่วนผู้ที่ได้รับทุนเรียนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจะได้รับเงินทุนช่วย เหลือเดือนละ 20,000 ดอลลาร์ไต้หวัน ระยะเวลารับทุนแบ่งเป็น 2 ปีและ 4 ปี ตามลำดับ สำหรับค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ค่าอาหาร ค่าที่พัก ตลอดจนค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ นั้นจะรวมอยู่ในเงินทุนดังกล่าวแล้ว ผู้ที่ได้รับทุนจะเป็นผู้บริหารจัดการเอง

ระยะเวลาการสมัครทุน
ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก)
ผู้สมัครทุนการศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ http://www.taiwanembassy.org/th

กรุณา กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน แล้วพิมพ์ออกมาลงชื่อให้เรียบร้อย ซึ่งการส่งเอกสารการสมัครนั้น ผู้สมัครสามารถมาส่งเอกสารได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายแบบลงทะเบียนมายัง
ฝ่ายวัฒนธรรมการศึกษา
สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย
ชั้น 20 อาคาร Empire Tower
195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

(ผู้ ที่กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือ ไม่ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบ จะไม่ได้รับการพิจารณาใดๆ สำหรับผู้ที่ส่งจดหมายแบบไม่ได้ลงทะเบียนนั้น หากเกิดการสูญหาย ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น )

คุณสมบัติผู้สมัคร
ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. จบการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป มีผลการเรียนและพฤติกรรมดี
2. ผู้ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ไม่สามารถสมัครขอรับทุนได้
(1) เป็นผู้ที่มีเชื้อสายไต้หวันหรือถือสัญชาติไต้หวัน
(