logo eduzones
เข้าชม 0 คน
ค้นหากระทู้   ชื่อกระทู้ เนื้อหากระทู้ ความคิดเห็น ชื่อคนตั้งกระทู้

รับสมัครทุนนักเรียนม.6 เรียนไต้หวัน ฟรีค่าเล่าเรียน-ค่าครองชีพ


สำนัก งานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย รับสมัครคัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อทุนการศึกษาไต้หวันประจำปี พ.ศ.2555 จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป มีผลการเรียนและพฤติกรรมดี ถึง 31 มี.ค.นี้...

เงินทุนการศึกษา
1. ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (รวมถึงค่าหน่วยกิตและค่าใช้จ่ายในการศึกษาอื่นๆ) ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้ที่ได้รับทุนนั้นสูงสุดไม่เกิน 40,000 ดอลลาร์ไต้หวัน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไต้หวันจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนนี้ สำหรับผู้ที่มีค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเกิน 40,000 ดอลลาร์ไต้หวัน ทางสถาบัน/มหาวิทยาลัยที่ผู้ได้รับทุนกำลังศึกษาอยู่จะเป็นผู้รับผิดชอบค่า ใช้จ่ายส่วนที่เกินนั้น ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมในการดำเนินการต่างๆ ค่าที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ค่าประกันภัย ค่าที่พัก รวมถึงค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ผู้ได้รับทุนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนนี้เอง
2. ค่าครองชีพ ผู้ที่ได้รับทุนเรียนระดับปริญญาตรี จะได้รับเงินทุนช่วยเหลือเดือนละ 15,000 ดอลลาร์ไต้หวัน เป็นระยะเวลา 4 ปี ส่วนผู้ที่ได้รับทุนเรียนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจะได้รับเงินทุนช่วย เหลือเดือนละ 20,000 ดอลลาร์ไต้หวัน ระยะเวลารับทุนแบ่งเป็น 2 ปีและ 4 ปี ตามลำดับ สำหรับค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ค่าอาหาร ค่าที่พัก ตลอดจนค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ นั้นจะรวมอยู่ในเงินทุนดังกล่าวแล้ว ผู้ที่ได้รับทุนจะเป็นผู้บริหารจัดการเอง

ระยะเวลาการสมัครทุน
ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก)
ผู้สมัครทุนการศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ http://www.taiwanembassy.org/th

กรุณา กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน แล้วพิมพ์ออกมาลงชื่อให้เรียบร้อย ซึ่งการส่งเอกสารการสมัครนั้น ผู้สมัครสามารถมาส่งเอกสารได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายแบบลงทะเบียนมายัง
ฝ่ายวัฒนธรรมการศึกษา
สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย
ชั้น 20 อาคาร Empire Tower
195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

(ผู้ ที่กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือ ไม่ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบ จะไม่ได้รับการพิจารณาใดๆ สำหรับผู้ที่ส่งจดหมายแบบไม่ได้ลงทะเบียนนั้น หากเกิดการสูญหาย ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น )

คุณสมบัติผู้สมัคร
ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. จบการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป มีผลการเรียนและพฤติกรรมดี
2. ผู้ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ไม่สามารถสมัครขอรับทุนได้
(1) เป็นผู้ที่มีเชื้อสายไต้หวันหรือถือสัญชาติไต้หวัน
(2) เป็นผู้ที่ยังคงสถานะนักศึกษาใน มหาวิทยาลัยในไต้หวันหรือผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในไต้หวัน ทั้งนี้ไม่รวมผู้ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีนี้และประสงค์ที่จะยื่นสมัครทุน ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
(3) เป็นผู้ที่เคยศึกษาที่ไต้หวันและประสงค์จะขอยื่นสมัครเรียนในระดับปริญญาเดิมที่เคยศึกษาไปแล้ว
(4) ขณะที่ศึกษาอยู่ที่ไต้หวันเคยได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนหรือนัก เรียนที่ศึกษาระบบควบสองปริญญาในมหาวิทยาลัยที่มีการเซ็นสัญญาความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยต่างชาติ
(5) เป็นผู้ที่เคยได้รับทุนแล้วศึกษาในระดับปริญญานั้นๆ เกินกว่า 5 ปี
(6) เคยถูกยกเลิกการได้รับทุนการศึกษานี้หรือถูกยกเลิกทุนเรียนภาษาจีนจากกระทรวงศึกษาธิการ
(7) ได้รับทุนจากหน่วยงานรัฐบาลหรือ เงินทุนช่วยเหลือที่ทางมหาวิทยาลัยจัดตั้งให้ในขณะที่ศึกษาอยู่ที่ไต้หวัน ทั้งนี้ไม่รวมถึงเงินทุนที่ทางมหาวิทยาลัยออกให้ในส่วนที่เกินจากเงินทุนที่ กระทรวงศึกษาธิการไต้หวันกำหนด
3. ผู้สมัครจะต้องดำเนินการสมัครเข้าเรียนกับทางมหาวิทยาลัยในไต้หวันในช่วง เวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยจะต้องสมัครกับมหาวิทยาลัยที่เป็น “สถาบันที่ร่วมโครงการมอบทุนการศึกษาไต้หวัน” เท่านั้น สำหรับผู้ที่ยื่นสมัครมหาวิทยาลัยอื่นนอกเหนือจากนี้ ทางสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย จะถือว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนและจะไม่รับพิจารณา รวมทั้งไม่คืนเอกสารการสมัคร

หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครทุน
2. สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาหลักฐานใบแสดงคุณวุฒิสูงสุด และสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (ที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทยตัวจริง) หรือเอกสารที่ทางโรงเรียน/มหาวิทยาลัยเดิมออกให้ เป็นภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษและภาษาจีน จะต้องแนบฉบับแปลที่เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนซึ่งผ่านการรับรองจากสำนักงาน เศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทยด้วย ต้องแสดงเอกสารตัวจริงที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป สำหรับฉบับสำเนาซึ่งผ่านการประทับตรารับรองถือว่าไม่ได้รับการยอมรับ
*อนึ่ง เกี่ยวกับเรื่องการรับรองเอกสารสามารถศึกษาได้ที่ http://www.taiwanembassy.org/th/lp.asp?ctNode=1814&CtUnit=63&BaseDSD=7&mp=232
4. สำเนาหลักฐานการสมัครเข้าเรียนกับทางมหาวิทยาลัยไต้หวันที่เป็น “สถาบันที่ร่วมโครงการมอบทุนการศึกษาไต้หวัน” (เช่น สำเนาใบเสร็จจ่ายค่าสมัครเข้าเรียน สำเนาใบสมัครเข้าเรียน เอกสารหรืออีเมล์ตอบกลับจากทางมหาวิทยาลัย เป็นต้น)
5. การทดสอบความสามารถทางภาษา สำหรับผู้ที่จะสมัครทุนการศึกษานี้ (ทั้งที่เรียนเป็นระบบภาษาจีนและภาษาอังกฤษ) จะต้องเข้ารับการทดสอบความสามารถทางภาษาทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษ อนึ่ง ผลคะแนนการสอบวัดระดับทักษะภาษาจีน HSK ถือว่าไม่ได้รับการยอมรับ
(1) สำเนาผลการสอบหรือใบประกาศนียบัตรการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาจีน (TOCFL, Test of Chinese as a Foreign Language) ซึ่งจะรับผลคะแนนการสอบของวันที่ 24 เมษายน 2554 หรือ 20 พฤศจิกายน 2554 ตั้งแต่ระดับต้นขึ้นไป ทั้งนี้ หากสอบได้ตั้งแต่ระดับกลางขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
การจัดสอบ TOCFL ซึ่งจะจัดในสอบในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2554 นั้น จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2554 สามารถดูรายละเอียดการสมัครสอบ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.chonghua.or.th หรือเบอร์โทรศัพท์ 02-679-7137-8 ต่อ 117
(2) หลักฐานผลการสอบ TOEFL PBT 550 คะแนน (CBT 213 คะแนน IBT 79 คะแนน) ขึ้นไป หรือผลการสอบภาษาอังกฤษ IELTS 6.5 หรือ TOEIC 605
คะแนนขึ้นไป ซึ่งเทียบเท่ากับ TOEFL PBT 550 คะแนน
6. จดหมายรับรองจากอธิการบดี/ผู้อำนวยการโรงเรียน ศาสตราจารย์หรืออาจารย์ที่ปรึกษาจำนวน 2 ฉบับ
7. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องดำเนินการจัดส่งสำเนาใบตอบรับเข้าจาก ทางมหาวิทยาลัยในไต้หวันมายังฝ่ายวัฒนธรรมการศึกษา สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เพื่อรับรองคุณสมบัติผู้ได้รับทุน หากไม่ดำเนินการจัดส่งเอกสารภายในระยะเวลาที่กำหนด จะต้องรายงานเหตุผลให้แก่สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทยตรวจสอบ สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับใบตอบรับเข้าเรียนต่อ จะถูกยกเลิกคุณสมบัติ และทางสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย และจะเป็นสิทธิ์ของสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปที่จะให้สิทธิ์แก่ผู้ที่ ได้รับการคัดเลือกเป็นลำดับต่อไป อย่างไรก็ตาม การดำเนินการใดๆ จะต้องไม่เกินวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555

ขั้นตอนการคัดเลือก
1. รอบคัดเลือก (ช่วงกลางเดือนเมษายน - ต้นเดือนพฤษภาคม) พิจารณาจากผลการเรียน และเอกสารอื่นๆ ของผู้สมัคร แล้วคัดเลือกจากผู้ที่มีผลคะแนนดีเด่น โดยจะประกาศผลให้ทราบทางจดหมาย
2. รอบสัมภาษณ์ (ช่วงกลางเดือนพฤษภาคม - ปลายเดือนพฤษภาคม) สัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก ส่วนเวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 02-670-0200 ต่อ 326

Credit ไทยรัฐInter Fair 2012- เรียนต่อนอกประเทศไหน ที่ใช่คุณ

Inter Fair-2012 เทคนิคพิชิตทุน ทุนดีดี เรียนฟรีทั่วโลก

Inter Fair- 2012 อัพเดทหลักสูตรอินเตอร์ในไทย ทางเลือกใหม่ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาไทย สู่ระดับสากล

Inter Fair-2012 รวบรวมข้อมูลสำหรับการตัดสินใจ เรียนอินเตอร์ในไทยหรือจะไปต่อนอกquestion-post
poonpreecha
26 มีนาคม 2555 เวลา 16:11:11 น.
กรอกข้อความ
กรอกข้อมูลยืนยันบุคคล
โพสแบบ Member
User :  Pass : 
โพสแบบ บุคคลทั่วไป
ชื่อ :  E-Mail : 
โพสแบบ Easy
ชื่อ :
ให้กรอกผลลัพธ์ :  Verify Image
ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่
=
รูปตัวแทน : 
ส่งเมล์ถึงฉัน เมื่อมีเพื่อนเขียนความคิดเห็นในกระทู้นี้
001.gif 002.gif 003.gif 004.gif 005.gif 006.gif 007.gif 008.gif 009.gif 010.gif 011.gif 012.gif 013.gif 014.gif 015.gif 016.gif 017.gif 018.gif 019.gif