logo eduzones
เข้าชม 10,348 คน
ค้นหากระทู้   ชื่อกระทู้ เนื้อหากระทู้ ความคิดเห็น ชื่อคนตั้งกระทู้

เปิดรับสมัคร สอบวิชาสามัญ 7 วิชา โดย สทศ

คุณสมบัติของผู้สมัคร : เป็นผู้ทีกำลังศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือจบการศึกษาสูงกว่า ม.6 ขึ้นไป

กำหนดการ

รับสมัครสอบเลือกวิชา และระบุจังหวัดที่ประสงค์จะไปสอบ 1 – 30 ตุลาคม 2554

เปิดระบบรับสมัครสอบ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เวลา 9.00 น.
- ขั้นตอนการลงทะเบียนและการสมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชา

ลงทะเบียนสมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชา คลิกที่นี่

ปิดระบบรับสมัครสอบ วันที่ 30 ตุลาคม 2554 เวลา 23.59 น.

ชำระเงินค่าสมัครสอบ 1 – 31 ตุลาคม 2554
ปิดระบบการชำระเงิน วันที่ 31 ตุลาคม 2554 เวลา 20.00 น.

ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผู้สมัครสอบ 1 – 31 ตุลาคม 2554

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ 1 ธันวาคม 2554

กำหนดการสอบ 7 - 8 มกราคม 2555

ประกาศผลสอบ 5 กุมภาพันธ์ 2555

กำหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการให้บริการจัดการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ดูรายละเอียดคลิกที่นี่


กสพท !!! ต้องสอบทุกวิชานะครับ


จุฬาลงกณ์มหาวิทยาลัย

โครการรับตรงปกติ

http://www.admissions.chula.ac.th/images/stories/normal.pdfมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครการรับตรงปกติ


มหาวิทยาลัยมหิดล
โควตาความถนัดทางอาชีพ

โครงการอื่น ๆ ของมหิดล โหลดระเบียบการฉบับเต็มไปอ่านเลยจ้า http://www.mahidol.ac.th/quota2012/doc/FinalVersion.pdf


มหาวิทยาลัยศิลปากร

เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า(ยกเว้น ผู้สมัครในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ และสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายเท่า นั้น) ในสถานศึกษา 28 จังหวัด(กาญจนบุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรา ชลบุรีชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรีปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยา เพชรบุรีระนอง ระยอง ราชบุรีลพบุรีสมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอ่างทอง และอุทัยธานี) ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2555รายละเอียด เพิ่มเติม http://www.quota.su.ac.th/newquota/pdf/order2555.pdf


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ยังมีอีกหลายคณะนะครับ เข้าไปดูรายละเอียดทั้งหมดได้ link ด้านล่าง

รายละเอียดทั้งหมด http://www.entrance.psu.ac.th/2555/news/pdf/10_GAT_PAT(28-Jun-55).pdf


มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

โครงการคัดเลือกตรงผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์(Clearing House)


แม่ฟ้าหลวง

โครงการรับตรงกลางผ่านเคลียริ่ง เฮาส์ (7 วิชาสามัญ)

นักเรียนที่จะสมัครเข้าในระบบนี้จะต้องสอบ วิชาสามัญ 7 วิชา ของ สทศ.
สำหรับผู้ที่ไม่ได้สมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชาดังกล่าว ไม่มีสิทธิ์สมัคร

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก
นักเรียนสมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชา วันที่ 1 - 30 ตุลาคม 2554
(นักเรียนต้องไปสมัครกับ สทศ. เองล่วงหน้า)
มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวงรับสมัครผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยใช้คะแนนสอบ วิชาสามัญ 7 วิชา ให้ดำเนินการสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงผ่านทางเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัย
วันที่ 1 พฤศจิกายน - วันที่ 20 ธันวาคม 2554
นักเรียนสอบวิชาสามัญ 7 วิชา วันที่ 7 - 8 มกราคม 2555
(จัดสอบโดย สทศ.)

สทศ. ประกาศผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 7 วิชา
เดือนกุมภาพันธ์ 2555

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประมวลผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 7 วิชา /
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในระบบรับตรงกลางโดยใช้ข้อสอบ 7 รายวิชาสามัญ
(ระบบเคลียริ่ง เฮาส์)
เดือนกุมภาพันธ์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลืือกให้กับ สอท. เพื่อจัดทำข้อมูลสำหรับประกาศ
ให้นักเรียนยืนยันสิทธิ์และใช้ตัดสิทธิ์ในระบบรับตรงอื่นๆรวมทั้งคัดสิทธิ์ในระบบ แอดมิชชั่นกลางด้วย
วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2555

สอท. จัดทำรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในระบบรับตรงกลางโดยใช้ข้อสอบ 7 รายวิชาสามัญ
(ระบบเคลียริ่ง เฮาส์) และออกประกาศเพื่อให้ผู้มีมีรายชื่อแจ้งยืนยันการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ นักเรียนได้รับการคัดเลือก ภายในเวลาที่กำหนด โดยให้นักเรียนเลือกยืนยันสิทธิ์ได้เพียง 1 แห่ง หากไม่ดำเนินการใดๆจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบรับตรง ของมหาวิทยาลัย
ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2555

ทางเว็บไซต์ http://www.cuas.or.th/quota/index.html

นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือก โดยเลือกได้เพียง 1 แห่งเท่านั้น

หมายเหตุ : วิชาสามัญ 7 วิชาได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คะแนนเต็มวิชาละ 100 คะแนน เวลาสอบ 1 ชั่งโมง 30 นาที ผลคะแนนใช้สำหรับการคัดเลือกในระบบรับตรงในปีที่รับสมัครเท่านั้น

นักเรียนที่จะสมัครเข้าในระบบนี้จะต้องสอบ วิชาสามัญ 7 วิชา ของ สทศ. สำหรับผู้ที่ไม่ได้สมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชาดังกล่าว ไม่มีสิทธิ์สมัคร

(กำหนดการของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอาจมีการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและจะแจ้งให้ทราบทาง www.mfu.ac.th)

หมายเหตุ UniGang สรุป น้องที่อยากเข้า แม่ฟ้าหลวงควรลงสอบทั้ง 7 วิชา สำหรับสายวิทย์ สายศิลป์ 4 วิชา

http://www.mfu.ac.th/division/admission/admission_mfu/Bachelor.html


มหาวิทยาลัยบูรพา

ให้เปิดรอบการรับสมัคร ครั้งที่ 2 นะครับ

- ระเบียบการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด คลิกที่นี่
- ระเบียบการรับตรงทั่วประเทศ คลิกที่นี่


ใครหาเจอ คณะอื่น ๆ มหาลัยอื่น ๆ ช่วยบอกด้วยจ้า

ที่มา http://www.unigang.com/Article/8633

question-post
poonpreecha
03 ตุลาคม 2554 เวลา 12:15:39 น.
image-comment
แวะมาทักทาย
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
thx : ทำเว็บ|สร้างเว็บไซต์|รับทำเว็บไซต์
คุณ : wanwan [ 17 ธันวาคม 2554 เวลา 00:58:00 น. ]
image-comment
008 fighting!!!
คุณ : Momo [ 28 ตุลาคม 2554 เวลา 21:26:41 น. ]
image-comment
จัดงานแต่งงานที่เรือนไทย


เรือนไทยมหานคร www.lalitaflorsit.com / www.weddinginlove.com
สถานที่จัดงานแต่งงานแบบไทย ๆ อย่างครบวงจร เช่น บริการพิธีการ
บริการอาหารโต๊ะจีน / บุปเฟ่ต์ /คอกเทล
บริการตกแต่งสถานที่ บริการดนตรี บริการช่างภาพ บริการช่างแต่งหน้า
ในงบประมาณที่ไม่บานปลาย
สนใจติดต่อ 084 5311 754 / 081 825 2233
email lalita-florist@hotmail.co.th


*********************************************************************
เรือนไทยมหานคร www.lalitaflorsit.com / www.weddinginlove.com
แต่งงานพิธีเช้า สถานที่จัดงานแต่งงานแบบไทย ๆ อย่างครบวงจร เช่น
บริการพิธีการ บริการอาหารโต๊ะจีน / บุปเฟ่ต์ /คอกเทล
บริการตกแต่งสถานที่ บริการดนตรี บริการช่างภาพ บริการช่างแต่งหน้า
ในงบประมาณที่ไม่บานปลาย
สนใจติดต่อ 084 5311 754 / 081 825 2233
email lalita-florist@hotmail.co.th

******************************************************
เรือนไทยมหานคร www.lalitaflorsit.com / www.weddinginlove.com
แต่งงานแบบไทย ๆ ที่บ้านเรือนไทยมหานคร
แต่งงานพิธีเช้า สถานที่จัดงานแต่งงานแบบไทย ๆ อย่างครบวงจร เช่น บริการพิธีการ
บริการอาหารโต๊ะจีน / บุปเฟ่ต์ /คอกเทล
บริการตกแต่งสถานที่ บริการดนตรี บริการช่างภาพ บริการช่างแต่งหน้า ในงบประมาณที่ไม่บานปลาย
สนใจติดต่อ 084 5311 754 / 081 825 2233 email lalita-florist@hotmail.co.th

************************************************************************

เรือนไทยมหานคร www.lalitaflorsit.com / www.weddinginlove.com
แต่งงานที่บ้านเรือนไทย แต่งงานที่เรือนไทย
แต่งงานแบบไทย ๆ ที่บ้านเรือนไทยมหานคร
แต่งงานพิธีเช้า สถานที่จัดงานแต่งงานแบบไทย ๆ อย่างครบวงจร เช่น
บริการพิธีการ บริการอาหารโต๊ะจีน / บุปเฟ่ต์ /คอกเทล
บริการตกแต่งสถานที่ บริการดนตรี บริการช่างภาพ บริการช่างแต่งหน้า
ในงบประมาณที่ไม่บานปลาย
สนใจติดต่อ 084 5311 754 / 081 825 2233
email lalita-florist@hotmail.co.th


***********************************************************************
Ruan Thai Mahanakorn. www.lalitaflorsit.com / www.weddinginlove.com.
Venue Thai wedding comprehensive services such as ritual Chinese food / Buffet / Cocktails.
Services decorative music services available photographers. Services makeup artist. Budget that does not escalate.
Contact 084 5311 754 / 081 825 2233
email lalita-florist@hotmail.co.th

********************************************************************

Ruan Thai Mahanakorn. www.lalitaflorsit.com / www.weddinginlove.com.
Early marriage ceremony. Venue Thai wedding comprehensive services such as ritual
Chinese food / Buffet / Cocktails.
Services decorative music services available photographers. Services makeup artist. Budget that does not escalate.
Contact 084 5311 754 / 081 825 2233 email lalita-florist@hotmail.co.th.
*********************************************************************

Ruan Thai Mahanakorn. www.lalitaflorsit.com / www.weddinginlove.com.
Married to a Thai Thai House Region.
Early marriage ceremony. Venue Thai wedding comprehensive services such as ritual
Chinese food / Buffet / Cocktails.
Services decorative music services available photographers. Services makeup artist. Budget that does not escalate.
Contact 084 5311 754 / 081 825 2233 email lalita-florist@hotmail.co.th.

************************************************************************

Ruan Thai Mahanakorn . www.lalitaflorsit.com / www.weddinginlove.com.
Thai House wedding. Ruan marriage.
Married to a Thai Thai House Region.
Early marriage ceremony. Venue Thai wedding comprehensive services such as ritual
Chinese food / Buffet / Cocktails.
Services decorative music services available photographers. Services makeup artist. Budget that does not escalate.
Contact 084 5311 754 / 081 825 2233 email lalita-florist@hotmail.co.th

คุณ : เรือนไทยมหานคร [ 17 ตุลาคม 2554 เวลา 14:36:29 น. ]
กรอกข้อความ
กรอกข้อมูลยืนยันบุคคล
โพสแบบ Member
User :  Pass : 
โพสแบบ บุคคลทั่วไป
ชื่อ :  E-Mail : 
โพสแบบ Easy
ชื่อ :
ให้กรอกผลลัพธ์ :  Verify Image
ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่
=
รูปตัวแทน : 
ส่งเมล์ถึงฉัน เมื่อมีเพื่อนเขียนความคิดเห็นในกระทู้นี้
001.gif 002.gif 003.gif 004.gif 005.gif 006.gif 007.gif 008.gif 009.gif 010.gif 011.gif 012.gif 013.gif 014.gif 015.gif 016.gif 017.gif 018.gif 019.gif