logo eduzones
เข้าชม 2,504 คน
ค้นหากระทู้   ชื่อกระทู้ เนื้อหากระทู้ ความคิดเห็น ชื่อคนตั้งกระทู้

เขียนให้ดี มีประสิทธิภาพ

ความสำคัญของการเขียนเพื่อการสื่อสาร
การเขียนเป็นการสื่อสารที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต  การเขียนให้ดีมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้
การสื่อสารสัมฤทธิผลตามที่ต้องการ
การเขียนมีความสำคัญเพราะการเขียนเป็นการแสดงความรู้  ความคิด ความรู้สึก และความต้องการ
ของผู้เขียน นอกจากนี้การเขียนยังเป็นการถ่ายทอดความรู้  ความคิด และประสบการณ์ให้แก่บุคคลรุ่นหลัง ๆ 
ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
ลักษณะเฉพาะของการเขียนเพื่อการสื่อสาร  เป็นการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
จึงต้องฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ  สามารถเขียนติดต่อสื่อสารได้ถูกต้องทั้งรูปแบบถ้อยคำ สำนวน เพื่อให้การ
สื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การเขียนให้มีประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพในการเขียนจะเกิดจากคุณสมบัติต่อไปนี้

1. ผู้เขียนต้องมีความรู้ดีพอในเรื่องที่จะเขียนและมีวัตถุประสงค์ในการเขียน อย่างชัดเจน สามารถใช้ภาษาแสดงสารของตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

2. ผู้เขียนต้องรู้จักเลือกรูปแบบให้เหมาะสมกับเนื้อหา เช่น การสั่งซื้อสินค้าต้องเขียนเป็นรูปจดหมายกิจธุระ
ที่สั้นและชัดเจน คำอวยพรอาจเขียนเป็นบทร้อยกรองก็ได้

3. ผู้เขียนต้องรู้จักใช้ถ้อยคำสำนวน ทั้งนี้ถ้อยคำสำนวนที่ใช้นั้นจะต้องเหมาะสมกับเนื้อหา โดยคำนึงถึง วัย
เพศ ความรู้ และประสบการณ์ต่าง ๆ ของผู้รับสาร นอกจากนี้ถ้อยคำสำนวนที่ใช้ในการเขียนต้องมีความหมาย
ชัดเจน เพื่อให้สื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ควรใช้ถ้อยคำ สำนวน ที่นิยมเขียนทั่วไปและแสดงรสนิยมการใช้
ภาษาสุภาพ

รูปแบบการเขียนเพื่อการสื่อสาร

การเขียนเพื่อการสื่อสารมีรูปแบบต่าง  ๆ ตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่จะเขียน โดยมากจะเขียนเป็น
ร้อยแก้ว ในรูปแบบของจดหมาย  บันทึก รายงาน เรียงความ ย่อความ ร้อยกรอง ฯลฯ

สื่อสารด้วยการเขียนจดหมาย

แบ่งเป็น 2 แบบ คือ

1. จดหมายส่วนตัว นิยมใช้ถ้อยคำเช่นเดียวกับที่ใช้พูดคุยกันในชีวิตประจำวัน ที่สำคัญคือต้องเขียน
ให้เรียบร้อย อ่านง่าย ใช้หมึกสีน้ำเงินเข้ม หรือสีดำ

2. จดหมายทางการ เขียนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เป็นการงาน ต้องเขียนให้แจ่มแจ้งเป็นจดหมาย ที่บุคคลเขียนเพื่อติดต่อกับบุคคลอื่น บุคคลเขียนเพื่อติดต่อกับหน่วยงาน ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานหนึ่งเขียนถึงอีกหน่วยงานหนึ่ง

สื่อสารด้วยการเขียนบันทึก

การเขียนบันทึกเป็นการเขียนสำหรับส่งสารภายในหน่วยงานหนึ่ง  ๆ เป็นการเขียนเกี่ยวกับเรื่องราว
ที่เป็นกิจธุระของหน่วยงาน ใช้สำหรับส่งสารอย่างรวบรัดให้ได้ความมาก ใช้เวลาและหน้ากระดาษน้อย มักใช้
เป็นเอกสารที่เปิดเผยส่งจากผู้เริ่มส่งสารผ่านสายงานไปตามลำดับจนถึงผู้ที่อยู่ในฐานะเป็นผู้รับสาร  
การเขียนบันทึกไม่ใช่งานเขียนเฉพาะบุคคล ฉะนั้นถ้อยคำใช้จึงต้องเป็นไปตามแบบแผน

สื่อสารด้วยการเขียนรายงาน

รายงาน เป็นการเขียนเพื่อแถลงพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นให้ผู้ใดผู้หนึ่งหรือบุคคลคณะใดคณะหนึ่งทราบ  
รายงานเขียนได้หลายแบบ อาจเขียนเป็นรายงานโดยตรง เขียนเป็นบันทึกหรือจดหมายก็ได้ จะเขียนด้วยถ้อยคำ
ที่แสดงความหมายตรง ๆ หรือเขียนเป็นสำนวนการประพันธ์ก็ได้ จะทำเป็นรูปเล่มหรือเอกสารก็ได้ การเขียน
ควรใช้ถ้อยคำที่ผู้รับสารเข้าใจได้ชัดแจ้งและตรงกับความจริง โดยไม่ใช้ความรู้สึกของผู้เขียนเป็นเกณฑ์  
ส่วนการเขียนรายงานเป็นบทความ จดหมาย หรือรายงานโดยใช้ศิลปะการประพันธ์นั้น ก็เป็นการเขียนที่มี
ลักษณะพิเศษ

สื่อสารด้วยการเขียนเรียงความ

เรียงความ เป็นศิลปะอย่างหนึ่งของการใช้ภาษาเรียบเรียงให้เป็นเนื้อเรื่อง  โดยแสดงความคิด 
ความรู้สึก จินตนาการ และความเข้าใจ ด้วยภาษาที่ถูกต้อง สละสลวย  ดังนั้น ผู้เขียนจึงจำเป็นต้องศึกษา
กฎเกณฑ์และฝึกเขียนอยู่เสมอ
เรียงความมีส่วนประกอบที่สำคัญ  3 ส่วน คือ คำนำ เนื้อเรื่อง และสรุป เรียงความที่ดีต้องมีเอกภาพ 
สัมพันธภาพ และสารัตถภาพ

เอกภาพ คือ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หมายความว่าไม่ให้เขียนนอกเรื่อง

สัมพันธภาพ คือ ความสัมพันธ์กัน หมายถึง ข้อความแต่ละข้อความหรือแต่ละย่อหน้าจะต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน

สารัตถภาพ คือ การเน้นสาระสำคัญของย่อหน้าแต่ละย่อหน้า และของเรื่องทั้งหมด โดยใช้ประโยคสั้น ๆ สรุปกินความทั้งหมด

สำหรับโวหารที่ใช้ในการเขียนเรียงความ ได้แก่ บรรยายโวหาร พรรณาโวหาร เทศนาโวหาร อุปมาโวหาร สาธกโวหาร

สื่อสารด้วยการเขียนย่อความ

การย่อความเป็นการเก็บใจความสำคัญของเรื่องต่าง  ๆ แล้วนำมาเรียบเรียงใหม่แต่เพียงย่อ ๆ เพื่อให้อ่าน
เข้าใจเรื่องได้ครบบริบูรณ์  รวดเร็วและนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป การเขียนจะใช้รูปแบบการย่อตามเนื้อเรื่องที่จะย่อ  
และใช้สำนวนภาษาของผู้ย่อเอง
ที่มา http://dnfe5.nfe.go.th/ilp/thaicommu/th31_1_5.html
question-post
poonpreecha
08 มีนาคม 2554 เวลา 14:36:17 น.
กรอกข้อความ
กรอกข้อมูลยืนยันบุคคล
โพสแบบ Member
User :  Pass : 
โพสแบบ บุคคลทั่วไป
ชื่อ :  E-Mail : 
โพสแบบ Easy
ชื่อ :
ให้กรอกผลลัพธ์ :  Verify Image
ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่
=
รูปตัวแทน : 
ส่งเมล์ถึงฉัน เมื่อมีเพื่อนเขียนความคิดเห็นในกระทู้นี้
001.gif 002.gif 003.gif 004.gif 005.gif 006.gif 007.gif 008.gif 009.gif 010.gif 011.gif 012.gif 013.gif 014.gif 015.gif 016.gif 017.gif 018.gif 019.gif