logo eduzones
เข้าชม 17,459 คน
ค้นหากระทู้   ชื่อกระทู้ เนื้อหากระทู้ ความคิดเห็น ชื่อคนตั้งกระทู้

มาตรการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยเรื่องมาตรการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔รมว.ศธ. กล่าวว่า ศธ. มีนโยบายในการเข้าไปดูแลเด็กที่มีปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และการดูแลเด็กด้อยโอกาส รวมถึงการดูแลครูที่สอนดี ซึ่ง ศธ.ได้รับนโยบายจากนายกรัฐมนตรีมาดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการ ศึกษาในทศวรรษที่สอง กรณีเด็กตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมรมว.ศธ. ได้มอบนโยบายในเชิงยุทธศาสตร์สำหรับการดำเนินการขององค์กรหลักในปี ๒๕๕๔ โดยให้ถือเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุก ๓ ด้าน ดังนี้๑. ยุทธศาสตร์สร้างมาตรการเพื่อดำเนินการให้เด็กในวัยศึกษาเล่าเรียนไม่มีเพศ สัมพันธ์ (No Sex) ทั้งนี้ ศธ. จะปรับปรุงหลักสูตร ปรับปรุงกระบวนการสอน มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม เท่าทันต่อพฤติกรรมในการอยู่ร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเพิ่มความรู้เกี่ยวกับครอบครัวศึกษา พฤติกรรมวัยรุ่น การพัฒนาบุคลิกภาพ ซึ่งจะเป็นเกราะกำบังไม่ให้เด็กและเยาวชนมีเพศสัมพันธ์ในวัยที่ไม่สมควร การทำให้เด็กสามารถป้องกันตนเองได้ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่า กระแสที่จะสร้างความสัมพันธ์เกิดขึ้นมากมาย ได้แก่ สื่อมวลชน สื่อออนไลน์ ซึ่ง ศธ. เพียงกระทรวงเดียวไม่สามารถป้องกันให้เกิดเรื่องนี้ได้ ดังนั้นจะต้องใช้มาตรการหลัก คือ ไม่ให้มีเพศสัมพันธ์ในวัยอันควรและการรู้จักป้องกันตนเอง๒. ยุทธศาสตร์ในการรักษาและดูแลตนเองเมื่อมีความจำเป็นต้องมีเพศสัมพันธ์ (Safety Sex) เด็กและเยาวชนต้องมีกระบวนการเรียนรู้ ควรทำอย่างไรไม่ให้ตั้งครรภ์ในขณะที่ยังไม่พร้อม และถ้ามีความจำเป็นที่จะมีครรภ์ในขณะที่อยู่ในวัยเรียน ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกฎหมายคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์ ซึ่ง ศธ. จะดำเนินการจัดอบรมครูแนะแนวที่จะเข้าไปดูแลปัญหาเรื่องนี้โดยเฉพาะ และดำเนินการใช้กิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน เช่น โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน การที่จะทำให้เด็กมีเพศสัมพันธ์แล้วมีความปลอดภัย เป็นเรื่องจำเป็นที่ภาคส่วนอื่นต้องเข้ามาให้ความร่วมมือด้วย ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงานภาคเอกชน หรือองค์กรต่างๆ ฯลฯ๓. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ขณะนี้มีการจัดตั้งภาคีเครือข่ายเป็นอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน จำนวน ๑,๕๐๐ คน มีการจัดตั้งศูนย์เสมารักษ์เครือข่าย ๔ มุมเมือง และ ๑๒ ภูมิภาค นอกจากนี้มีการดำเนินการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ๔ ด้าน ได้แก่ ๑. ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน ๒. ปัญหาพฤติกรรมความสัมพันธ์เชิงชู้สาว ๓. ปัญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมการหนีเรียน และ ๔. ปัญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด มาตรการที่ ๓ นี้ จะเน้นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ ซึ่งต้องมีการดำเนินการควบคู่กันไป
รมว.ศธ. กล่าวเน้นถึง การแก้ไขปัญหาแบบองค์รวมและการแก้ปัญหาที่ต้องใช้ภูมิปัญญา การมีวินัยในตนเอง รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่ง ศธ. จะขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะจากผู้ปกครอง สื่อมวลชน ครอบครัว และภาคสังคมอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วม และคาดหวังว่า ๓ ยุทธศาสตร์นี้จะทำให้ปัญหาลดลงในปีการศึกษา ๒๕๕๔ และขอให้มีการทำวิจัยในเชิงลึก เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหา ป้องกัน ควบคุมและส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมของวัยรุ่นต่อไปที่่มา http://www.kruthai.info/main/board01_/shows.php?Category=find&No=420
question-post
anisada_24
06 มกราคม 2554 เวลา 10:07:57 น.
image-comment
laptop battery
Laptop Battery
Acer Laptop Battery

Acer AS10B31 Battery, Acer AS10B41 Battery, Acer AS10B5E Battery, Acer AS10B61 Battery, Acer AS10B75 Battery, Acer AS10E7E Battery, Acer Aspire 5820 Battery, Acer Aspire 3820 Battery, Acer SQ-1100 Battery, Acer SQ-2100 Battery, Acer TravelMate C200 Battery, Acer LC.BTP03.013 Battery

Acer AS09B35 Battery, Acer AS09B58 Battery, Acer LC.BTP00.037 Battery, Acer Aspire 4220 Battery, Acer AL10A31 Battery, Acer AL10G31 Battery, Acer LC.BTP00.129 Battery, Acer Aspire One D255 Battery, Acer AL10C31 Battery, Acer AL10D56 Battery, Acer LC.BTP00.130 Battery, Acer BT.00603.113 Battery

Acer Aspire 1551 Battery, Acer Aspire 1830 Battery, Acer Aspire One 721 Battery, Acer Aspire One 753 Battery, Acer LC.BTP00.002 Battery, Acer CGR-B/6H5 Battery, Acer AS09F34 Battery, Acer AS09D56 Battery, Acer AS09D70 Battery, Acer AS09D36 Battery, Acer LC.BTP00.052 Battery, Acer AS09D34 Battery

Acer UM09A31 Battery, Acer UM09A73 Battery, Acer UM09A75 Battery, Acer UM09B71 Battery, Acer UM09B7D Battery, Acer Aspire One 531 Battery, Acer Aspire One 751h Battery, Acer AS07A32 Battery, Acer AS07A51 Battery, Acer AS07A72 Battery, Acer Aspire 4920 Battery, Acer Aspire 4720 Battery

Acer UM09H31 Battery, Acer UM09H41 Battery, Acer UM09H36 Battery, Acer Aspire One 532h Battery, Acer AS07B71 Battery, Acer AS07B72 Battery, Acer AS07B42 Battery, Acer AS07B52 Battery, Acer AS07B32 Battery, Acer LC.BTP00.007 Battery, Acer Aspire 8930 Battery, Acer Extensa 7630 Battery

Acer BTP-63D1 Battery, Acer 91.49Y28.001 Battery, Acer TravelMate C302 Battery, Acer 31CR19/66-2 Battery, Acer AK.006BT.080 Battery, Acer AS10D71 Battery, Acer AS10D75 Battery, Acer BT.00607.126 Battery, Acer LC.BTP00.123 Battery, Acer AS10D51 Battery, Acer Aspire 4625 Battery, Acer Aspire 7750 Battery

Acer BT.00603.105 Battery, Acer UM09F70 Battery, Acer Aspire 1420P Battery, Acer Aspire 1825 Battery, Acer UM09F36 Battery, Acer LC.BTP00.090 Battery, Acer UM09E32 Battery, Acer UM09E56 Battery, Acer UM09E78 Battery, Acer Aspire 1810T Battery, Acer Aspire One 521 Battery, Acer Aspire One 752h Battery

Acer BATBL50L6 Battery, Acer Aspire 5110 Battery, Acer GARDA53 Battery, Acer Aspire 1825 Battery, Acer Ferrari 1100 Battery, Acer BT.00303.006 Battery, Acer BT.00605.010 Battery, Acer LC.BTP01.025 Battery, Acer Ferrari 1005 Battery, Acer TravelMate 3040 Battery, Acer GRAPE34 Battery, Acer LC.BTP00.006 Battery

Acer Extensa 5210 Battery, Acer Extensa 5220 Battery, Acer TravelMate 5310 Battery, Acer TravelMate 7720 Battery, Acer GRAPE32 Battery, Acer TM00741 Battery, Acer TM00751 Battery, Acer LC.BTP00.005 Battery, Acer GARDA31 Battery, Acer GARDA32 Battery, Acer TM07B41 Battery, Acer BTP ANJ1 Battery

Acer BTP-BCA1 Battery, Acer LC.BTP01.013 Battery, Acer Aspire 5670 Battery, Acer Aspire 9410 Battery, Acer Aspire 7000 Battery, Acer Aspire One D150 Battery, Acer Aspire One ZG5 Battery, Acer Aspire One A110 Battery, Acer UM08B73 Battery, Acer UM08A71 Battery, Acer UM08B74 Battery, Acer UM08A52 Battery

Acer LC.BTP01.016 Battery, Acer Ferrari 5000 Battery, Acer TravelMate 8200 Battery, Acer BTP-42C1 Battery, Acer BT.T2703.001 Battery, Acer Aspire 1310 Battery, Acer Aspire 1315 Battery, Acer BTP-43D1 Battery, Acer TravelMate 220 Battery, Acer TravelMate 230 Battery, Acer TravelMate 260 Battery, Acer TravelMate 280 Battery

Acer BATCL32L Battery, Acer BTP-AS2000 Battery, Acer BT.A2501.002 Battery, Acer Aspire 2000 Battery, Acer Aspire 2200 Battery, Acer Aspire 2010 Battery, Acer 909-2620 Battery, Acer BTP-73E1 Battery, Acer BTP-50T3 Battery, Acer BT.T5807.001 Battery, Acer TravelMate 370 Battery, Acer TravelMate 380 Battery

Acer BATBL50L8H Battery, Acer BT.00803.015 Battery, Acer LC.BTP01.017 Battery, Acer LC.BTP01.019 Battery, Acer Aspire 5610 Battery, Acer Aspire 2680 Battery, Acer AK.008BT.079 Battery, Acer AS10C7E Battery, Acer BT.00807.028 Battery, Acer LC.BTP00.132 Battery, Acer Aspire 8950G Battery, Acer TravelMate 382 Battery


Asus Laptop Battery

Asus A32-X51 Battery, Asus A32-UL20 Battery, Asus Eee PC 1201N Battery, Asus Eee PC 1201K Battery, Asus Eee PC 1201T Battery, Asus Pro23A Battery, Asus UL20A Battery, Asus A31-1015 Battery, Asus A32-1015 Battery, Asus AL31-1015 Battery, Asus PL32-1015 Battery, Asus ML32-1005 Battery

Asus Eee PC 1015B Battery, Asus Eee PC 1015P Battery, Asus Eee PC 1015T Battery, Asus Eee PC 1016P Battery, Asus Eee PC 1215B Battery, Asus Eee PC 1215N Battery, Asus Eee PC 1215P Battery, Asus Eee PC VX6 Battery, Asus Eee PC 1215T Battery, Asus AL31-1005 Battery, Asus AL32-1005 Battery, Asus PL32-1005 Battery

Asus Eee PC 1001HA Battery, Asus Eee PC 1001P Battery, Asus Eee PC 1005HA Battery, Asus Eee PC 1005P Battery, Asus Eee PC 1101HA Battery, Asus A32-F5 Battery, Asus F5C Battery, Asus F5M Battery, Asus F5R Battery, Asus F5Z Battery, Asus X59Sr Battery, Asus X50Sr Battery

Asus U3Sg Battery, Asus AP31-1008P Battery, Asus AP32-1008P Battery, Asus Eee PC 1008P Battery, Asus AP21-1002HA Battery, Asus Eee PC S101H Battery, Asus Eee PC 1002HA Battery, Asus S101H-CHP035X Battery, Asus AP22-U1001 Battery, Asus Eee PC S101 Battery, Asus 90-NGA1B3000 Battery, Asus A32-R1 Battery

Asus R1E Battery, Asus R1F Battery, Asus A32-F3 Battery, Asus F3Sa Battery, Asus 90-NIA1B1000 Battery, Asus M51Se Battery, Asus M50Sr battery, Asus 90-NI11B1000 Battery, Asus A32-T12 Battery, Asus X51RL Battery, Asus T12C Battery, Asus a32-a8 Battery

Asus 90-NF51B1000 Battery, Asus 70-NF51B1000 Battery, Asus z99j Battery, Asus a8sr Battery, Asus 90-NER1B1000Y Battery, Asus 90-NER1B2000Y Battery, Asus A31-F9 battery, Asus A32-F9 Battery, Asus f9f Battery, Asus C22-R2 Battery, Asus C21-R2 Battery, Asus 90-NGV1B2000T Battery

Asus R2H Battery, Asus 90-NE62B3000 Battery, Asus a42-u5f Battery, Asus a32-u5 Battery, Asus u5f Battery, Asus 90-NE52B2000 Battery, Asus A32-U6 battery, Asus A33-U6 Battery, Asus U6S Battery, Asus U6Vc Battery, Asus 90-NPW1B3000Y Battery, Asus 90-NPW1B1000Y Battery

Asus a31-s6 Battery, Asus a32-s6 Battery, Asus 90-NEA1B2000 Battery, Asus S6F Battery, Asus A33-S6 Battery, Asus s6fm Battery, Asus AL23-901 battery, Asus AP23-901 Battery, Asus Eee PC 1000 Battery, Asus Eee PC 1000HA Battery, Asus Eee PC 901 Battery, Asus Eee PC 904HD Battery

Asus 90-NHQ2B2000 Battery, Asus a33-w7 Battery, Asus a32-w7 Battery, Asus a33-m9 Battery, Asus a32-m9 Battery, Asus m9f Battery, Asus A42-M2 battery, Asus 90-N651B1010 Battery, Asus M2000 Battery, Asus M2400 Battery, Asus M2442N Battery, Asus M2400N Battery

Asus 90-NCA1B3000 Battery, Asus a41-w3 Battery, Asus a42-w3 Battery, Asus w3000a Battery, Asus a42-v1 Battery, Asus 90-NGF1B110 Battery, Asus v1j battery, Asus vx2s Battery, Asus a42-a3 Battery, Asus 90-NIL1B2000 Battery, Asus a6r Battery, Asus a42-m6 Battery

Asus m6000n Battery, Asus A22-700 Battery, Asus A22-P701 Battery, Asus A23-P701 Battery, Asus P22-900 Battery, Asus Eee PC 700 Battery, Asus Eee PC 701 battery, Asus Eee PC 900 Battery, Asus 70-NA12B2000 Battery, Asus 70-NHA2B2000 Battery, Asus 90-NA12B2000 Battery, Asus 90-NBR2B3000 Battery

Asus 90-NHA2B2000 Battery, Asus A31-W5F Battery, Asus W5Fm Battery, Asus A32-W5F Battery, Asus 90-NHA1B2000 Battery, Asus 90-N8V1B4200 Battery, Asus 90-N8V1B3100 battery, Asus 70-NH01B2000 Battery, Asus M5200N Battery, Asus S5200A Battery, Asus S5200N Battery, Asus Z35L Battery


Compaq Laptop Battery

Compaq 247051-001 Battery, Compaq W20700 Battery, Compaq Presario 14XL Battery, Compaq Presario 14XL2 Battery, Compaq Presario 14XL3 Battery, Compaq 116314-001 Battery, Compaq 176780-001 Battery, Compaq 388647-001 Battery, Compaq Presario 1200 Battery, Compaq Presario 12XL Battery, Compaq Presario 1600 Battery, Compaq Presario 1800 Battery

Compaq Presario 18XL Battery, Compaq Prosignia 150 Battery, Compaq Presario 16XL Battery, Compaq Presario 12XL3 Battery, Compaq Presario 12XL4 Battery, Compaq Presario 1600XL Battery, Compaq 176780-001 Battery, Compaq 388647-001 Battery, Compaq Presario 1200 Battery, Compaq Presario 12XL Battery, Compaq Presario 1600 Battery, Compaq Presario 1800 Battery


คุณ : laptop battery [ 12 มีนาคม 2556 เวลา 09:54:56 น. ]
image-comment
ขอบคุฯสำหรับข้อมูลดีๆค่ะไฮโล
| รูเล็ท  | กำถั่ว| gclub | genting club | holiday palace | reddragon88 | royal1688 | royal hill | casino online
คุณ : sooksbay [ 25 มกราคม 2555 เวลา 14:21:25 น. ]
image-comment
ขอบคุณข้อมูลดีๆค่ะ001
คุณ : PTNt_fc [ 07 ธันวาคม 2554 เวลา 21:19:02 น. ]
image-comment
Thefirst777 สร้างรายได้ 50,000 บาท/เดือน 


งานออนไลน์ อันดับ 1 ของคนทั่วประเทศ 


ไม่ใช่ธุรกิจหลอกลวง ,ไม่ใช่ธุรกิจแชร์ลูกโซ่ , แต่เป็นธุรกิจ Network


แค่คุณทำตามระบบที่มีให้ แล้วคุณก็จะมีรายได้ประมาณ 50,000฿/เดือน 


รับทุกเดือนตลอดชีพ!!! ถูกกฎหมาย จ่าย เงินจริง 


ผมขอแนะนำ TheFirst777งานออนไลน์ 


ดูลายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงค์ข่างล่างเลยคับ คุณ : nott.kp [ 28 สิงหาคม 2554 เวลา 17:28:14 น. ]
กรอกข้อความ
กรอกข้อมูลยืนยันบุคคล
โพสแบบ Member
User :  Pass : 
โพสแบบ บุคคลทั่วไป
ชื่อ :  E-Mail : 
โพสแบบ Easy
ชื่อ :
ให้กรอกผลลัพธ์ :  Verify Image
ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่
=
รูปตัวแทน : 
ส่งเมล์ถึงฉัน เมื่อมีเพื่อนเขียนความคิดเห็นในกระทู้นี้
001.gif 002.gif 003.gif 004.gif 005.gif 006.gif 007.gif 008.gif 009.gif 010.gif 011.gif 012.gif 013.gif 014.gif 015.gif 016.gif 017.gif 018.gif 019.gif