logo eduzones
เข้าชม 0 คน
ค้นหากระทู้   ชื่อกระทู้ เนื้อหากระทู้ ความคิดเห็น ชื่อคนตั้งกระทู้

มาตรการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยเรื่องมาตรการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔รมว.ศธ. กล่าวว่า ศธ. มีนโยบายในการเข้าไปดูแลเด็กที่มีปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และการดูแลเด็กด้อยโอกาส รวมถึงการดูแลครูที่สอนดี ซึ่ง ศธ.ได้รับนโยบายจากนายกรัฐมนตรีมาดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการ ศึกษาในทศวรรษที่สอง กรณีเด็กตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมรมว.ศธ. ได้มอบนโยบายในเชิงยุทธศาสตร์สำหรับการดำเนินการขององค์กรหลักในปี ๒๕๕๔ โดยให้ถือเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุก ๓ ด้าน ดังนี้๑. ยุทธศาสตร์สร้างมาตรการเพื่อดำเนินการให้เด็กในวัยศึกษาเล่าเรียนไม่มีเพศ สัมพันธ์ (No Sex) ทั้งนี้ ศธ. จะปรับปรุงหลักสูตร ปรับปรุงกระบวนการสอน มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม เท่าทันต่อพฤติกรรมในการอยู่ร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเพิ่มความรู้เกี่ยวกับครอบครัวศึกษา พฤติกรรมวัยรุ่น การพัฒนาบุคลิกภาพ ซึ่งจะเป็นเกราะกำบังไม่ให้เด็กและเยาวชนมีเพศสัมพันธ์ในวัยที่ไม่สมควร การทำให้เด็กสามารถป้องกันตนเองได้ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่า กระแสที่จะสร้างความสัมพันธ์เกิดขึ้นมากมาย ได้แก่ สื่อมวลชน สื่อออนไลน์ ซึ่ง ศธ. เพียงกระทรวงเดียวไม่สามารถป้องกันให้เกิดเรื่องนี้ได้ ดังนั้นจะต้องใช้มาตรการหลัก คือ ไม่ให้มีเพศสัมพันธ์ในวัยอันควรและการรู้จักป้องกันตนเอง๒. ยุทธศาสตร์ในการรักษาและดูแลตนเองเมื่อมีความจำเป็นต้องมีเพศสัมพันธ์ (Safety Sex) เด็กและเยาวชนต้องมีกระบวนการเรียนรู้ ควรทำอย่างไรไม่ให้ตั้งครรภ์ในขณะที่ยังไม่พร้อม และถ้ามีความจำเป็นที่จะมีครรภ์ในขณะที่อยู่ในวัยเรียน ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกฎหมายคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์ ซึ่ง ศธ. จะดำเนินการจัดอบรมครูแนะแนวที่จะเข้าไปดูแลปัญหาเรื่องนี้โดยเฉพาะ และดำเนินการใช้กิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน เช่น โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน การที่จะทำให้เด็กมีเพศสัมพันธ์แล้วมีความปลอดภัย เป็นเรื่องจำเป็นที่ภาคส่วนอื่นต้องเข้ามาให้ความร่วมมือด้วย ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงานภาคเอกชน หรือองค์กรต่างๆ ฯลฯ๓. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ขณะนี้มีการจัดตั้งภาคีเครือข่ายเป็นอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน จำนวน ๑,๕๐๐ คน มีการจัดตั้งศูนย์เสมารักษ์เครือข่าย ๔ มุมเมือง และ ๑๒ ภูมิภาค นอกจากนี้มีการดำเนินการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ๔ ด้าน ได้แก่ ๑. ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน ๒. ปัญหาพฤติกรรมความสัมพันธ์เชิงชู้สาว ๓. ปัญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมการหนีเรียน และ ๔. ปัญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด มาตรการที่ ๓ นี้ จะเน้นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ ซึ่งต้องมีการดำเนินการควบคู่กันไป
รมว.ศธ. กล่าวเน้นถึง การแก้ไขปัญหาแบบองค์รวมและการแก้ปัญหาที่ต้องใช้ภูมิปัญญา การมีวินัยในตนเอง รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่ง ศธ. จะขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะจากผู้ปกครอง สื่อมวลชน ครอบครัว และภาคสังคมอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วม และคาดหวังว่า ๓ ยุทธศาสตร์นี้จะทำให้ปัญหาลดลงในปีการศึกษา ๒๕๕๔ และขอให้มีการทำวิจัยในเชิงลึก เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหา ป้องกัน ควบคุมและส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมของวัยรุ่นต่อไปที่่มา http://www.kruthai.info/main/board01_/shows.php?Category=find&No=420
question-post
anisada_24
06 มกราคม 2554 เวลา 10:07:57 น.
กรอกข้อความ
กรอกข้อมูลยืนยันบุคคล
โพสแบบ Member
User :  Pass : 
โพสแบบ บุคคลทั่วไป
ชื่อ :  E-Mail : 
โพสแบบ Easy
ชื่อ :
ให้กรอกผลลัพธ์ :  Verify Image
ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่
=
รูปตัวแทน : 
ส่งเมล์ถึงฉัน เมื่อมีเพื่อนเขียนความคิดเห็นในกระทู้นี้
001.gif 002.gif 003.gif 004.gif 005.gif 006.gif 007.gif 008.gif 009.gif 010.gif 011.gif 012.gif 013.gif 014.gif 015.gif 016.gif 017.gif 018.gif 019.gif