logo eduzones
เข้าชม 3,272 คน
ค้นหากระทู้   ชื่อกระทู้ เนื้อหากระทู้ ความคิดเห็น ชื่อคนตั้งกระทู้

เปิดรับสมัครแล้ว โครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ (EBM)


โครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ (EBM)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ (ปริญญาตรี)





คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120




โทรศัพท์ 0-2564-3001-9 ต่อ 3234, 3235, 3250 โทรสาร. 0-2564-3001-9 ต่อ 322

เว็บไซต์ : http://www.ebm.engr.tu.ac.th E-mail : ebm-info@engr.tu.ac.th















คำแนะนำในการสมัครเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาตรี







กำหนดการการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2553 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2554







จำนวนรับเข้าศึกษา 150 คน







ปฏิทินการรับสมัคร













































กิจกรรม



วันที่



จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร



(จันทร์ – ศุกร์ เวลาราชการ)



(พ.) 1 ธันวาคม 2553 – (จ.) 31 มกราคม 2554



ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และสถานที่สอบ



(ทางเว็บไซต์ http://www.ebm.engr.tu.ac.th)



(พฤ.) 3 กุมภาพันธ์ 2554



สอบ Aptitude test



Aptitude test (09.00 – 11.00 น.)



(ส.) 5 กุมภาพันธ์ 2554



ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และสถานที่สอบ



(ทางเว็บไซต์ http://www.ebm.engr.tu.ac.th)



(ศ.) 11 กุมภาพันธ์ 2554



สอบสัมภาษณ์



(อ.) 15 กุมภาพันธ์ 2554



ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก



ทางเว็บไซต์ www.ebm.engr.tu.ac.th



(ศ.) 18 กุมภาพันธ์ 2554



กำหนดชำระเงินค่ารักษาสิทธิ์ในการเข้าศึกษา*



(จ.) 21 – (ศ.) 25 กุมภาพันธ์ 2554








หมายเหตุ: * ค่ารักษาสิทธิ์ในการเข้าศึกษา ไม่ได้รับคืนหากสละสิทธิ์
















ใบสมัคร สามารถเลือกซื้อได้จาก



1. ซื้อ ด้วยตัวเอง ในราคาชุดละ 300 บาท ที่โครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ (EBM) ชั้น 2 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หรือ



2. ดาวน์โหลด จากเว็บไซด์ http://www.ebm.engr.tu.ac.th







การสมัคร



1. สมัคร ด้วยตนเองที่ โครงการ EBM ชั้น 2 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ. ปทุมธานี 12120 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 800 บาท (ค่าใบสมัคร 300 บาท ค่าสมัคร 500 บาท) หรือ



2. สมัคร ทางไปรษณีย์ โดยโอนเงินเข้าบัญชี 830 บาท (กรณีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์) แล้วแนบ หลักฐานการโอนเงินมากับใบสมัครส่งมาที่ โครงการ EBM คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต



อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โดยชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา



โดยมีรายละเอียด ดังนี้



Company code: 8708



Reference No.: โปรดระบุหมายเลข 301



Customer ID: โปรดระบุเลขประจำตัวประชาชนผู้สมัคร







หลัก ฐานประกอบการสมัคร ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ใบแสดงผลการเรียน/ปพ.1 ที่โรงเรียนออกให้ สำเนาใบแสดงผลคะแนนทดสอบมาตรฐาน และเอกสารอื่นๆ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ







ผู้ ที่ได้รับบัตรประจำตัวสอบจากโครงการฯ คือผู้ที่มีสิทธิ์สอบ ซึ่งบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบจะได้รับในวันสมัครสอบกรณีที่สมัครที่โครงการฯ ส่วนกรณีที่สมัครทางไปรษณีย์ โครงการฯ จะติดต่อกลับไปทางโทรศัพท์ เพื่อยืนยันการส่งบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบไปยังท่านทางไปรษณีย์ หรือแจ้งหมายเลขประจำตัวผู้สมัครสอบทางโทรศัพท์แล้วติดต่อรับบัตรประจำตัว ผู้สมัครสอบในวันสอบอนึ่งการส่งใบสมัครทางไปรษณีย์โปรดส่งมาให้ถึงโครงการฯ ก่อนวันปิดรับสมัครอย่างน้อย 2 วันทำการ







คุณสมบัติทั่วไป



1. เป็นผู้ที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข



2. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา



3. เป็นผู้ที่ มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะประพฤติตามระเบียบข้อปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ



4. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย



5. จะต้องเป็น ผู้ไม่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำผิดหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วง 3 ปี ทีผ่านมา







คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร



1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ เน้นวิทย์-คณิตฯ และ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ม.4 - ม.6 รวม 5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.50



หรือ



2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ เน้นวิทย์ – คณิตฯ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50







เงื่อนไขการสมัคร



ผู้สมัครต้องยื่นหลักฐานการศึกษาของโรงเรียนต้นสังกัด พร้อมทั้งสำเนาเอกสารแสดงผลการสอบมาตรฐานอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้



1. คะแนน SMART-I ประกอบด้วย



1.1 ความสามารถด้านคณิตศาสตร์

1.2 ความสามารถด้านการอ่าน

1.3 ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

1.4 ความสามารถด้านความรู้รอบตัว

หรือ



2. คะแนนทดสอบมาตรฐาน ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประกอบด้วย

2.1 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ต้องยื่นคะแนน O-NET และ/หรือ GAT + PAT 1 + PAT 3

2.2 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ ม. 6 ต้องยื่นคะแนน GAT + PAT 1 + PAT 3



หรือ



3. คะแนนทดสอบมาตรฐาน SAT (Scholastic Aptitude Test)

3.1 (SAT I) Scholastic Assessment Test

3.2 (SAT II) SAT Subject Tests







วิธีการคัดเลือก



1. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 90%) โดยพิจารณาจาก 3 ส่วน ดังนี้



1.1 เกรดเฉลี่ย 20 % (คิดเป็นค่าเฉลี่ยน้ำหนักเท่ากับ 20 โดยค่าสูงสุดคือ 4.00 ให้คิดเป็นคะแนนเต็ม)



1.2 คะแนนผลการสอบมาตรฐานอื่นๆ ที่ระบุตามเงื่อนไขการสมัครข้างต้น 30 % (คิดเป็นค่าเฉลี่ยน้ำหนักเท่ากับ 30 ของคะแนนเต็ม)



1.3 คะแนนสอบ Aptitude Test 40 % ของคะแนนเต็ม



2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (คะแนนเต็ม 100 %) โดยพิจารณาจาก



2.1 คะแนนสอบตามวิธีการคัดเลือก ข้อ 1. (90%)



2.2 คะแนนสอบสัมภาษณ์ (10%)



คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกเป็นที่สิ้นสุด







สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่



โครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ (EBM)



คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต



99 ม. 18 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120



โทรศัพท์ 0-2564-3001-9 ต่อ 3234, 3235, 3250



โทรสาร 0-2564-3001-9 ต่อ 3223



http://www.ebm.engr.tu.ac.th



E-mail: ebm-info@engr.tu.ac.th



: ebm_tu@hotmail.com





ขอขอบคุณ วิชาการ.คอม

คุณ
Dora Dora
question-post
pilotage
15 ธันวาคม 2553 เวลา 14:32:57 น.
กรอกข้อความ
กรอกข้อมูลยืนยันบุคคล
โพสแบบ Member
User :  Pass : 
โพสแบบ บุคคลทั่วไป
ชื่อ :  E-Mail : 
โพสแบบ Easy
ชื่อ :
ให้กรอกผลลัพธ์ :  Verify Image
ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่
=
รูปตัวแทน : 
ส่งเมล์ถึงฉัน เมื่อมีเพื่อนเขียนความคิดเห็นในกระทู้นี้
001.gif 002.gif 003.gif 004.gif 005.gif 006.gif 007.gif 008.gif 009.gif 010.gif 011.gif 012.gif 013.gif 014.gif 015.gif 016.gif 017.gif 018.gif 019.gif