logo eduzones
เข้าชม 3,515 คน
ค้นหากระทู้   ชื่อกระทู้ เนื้อหากระทู้ ความคิดเห็น ชื่อคนตั้งกระทู้

เปิดรับสมัครแล้ว โครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ (EBM)


โครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ (EBM)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ (ปริญญาตรี)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2564-3001-9 ต่อ 3234, 3235, 3250 โทรสาร. 0-2564-3001-9 ต่อ 322

เว็บไซต์ : http://www.ebm.engr.tu.ac.th E-mail : ebm-info@engr.tu.ac.thคำแนะนำในการสมัครเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาตรีกำหนดการการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2553 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2554จำนวนรับเข้าศึกษา 150 คนปฏิทินการรับสมัคร

กิจกรรมวันที่จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร(จันทร์ – ศุกร์ เวลาราชการ)(พ.) 1 ธันวาคม 2553 – (จ.) 31 มกราคม 2554ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และสถานที่สอบ(ทางเว็บไซต์ http://www.ebm.engr.tu.ac.th)(พฤ.) 3 กุมภาพันธ์ 2554สอบ Aptitude testAptitude test (09.00 – 11.00 น.)(ส.) 5 กุมภาพันธ์ 2554ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และสถานที่สอบ(ทางเว็บไซต์ http://www.ebm.engr.tu.ac.th)(ศ.) 11 กุมภาพันธ์ 2554สอบสัมภาษณ์(อ.) 15 กุมภาพันธ์ 2554ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซต์ www.ebm.engr.tu.ac.th(ศ.) 18 กุมภาพันธ์ 2554กำหนดชำระเงินค่ารักษาสิทธิ์ในการเข้าศึกษา*(จ.) 21 – (ศ.) 25 กุมภาพันธ์ 2554
หมายเหตุ: * ค่ารักษาสิทธิ์ในการเข้าศึกษา ไม่ได้รับคืนหากสละสิทธิ์
ใบสมัคร สามารถเลือกซื้อได้จาก1. ซื้อ ด้วยตัวเอง ในราคาชุดละ 300 บาท ที่โครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ (EBM) ชั้น 2 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หรือ2. ดาวน์โหลด จากเว็บไซด์ http://www.ebm.engr.tu.ac.thการสมัคร1. สมัคร ด้วยตนเองที่ โครงการ EBM ชั้น 2 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ. ปทุมธานี 12120 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 800 บาท (ค่าใบสมัคร 300 บาท ค่าสมัคร 500 บาท) หรือ2. สมัคร ทางไปรษณีย์ โดยโอนเงินเข้าบัญชี 830 บาท (กรณีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์) แล้วแนบ หลักฐานการโอนเงินมากับใบสมัครส่งมาที่ โครงการ EBM คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตอ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โดยชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาโดยมีรายละเอียด ดังนี้Company code: 8708Reference No.: โปรดระบุหมายเลข 301Customer ID: โปรดระบุเลขประจำตัวประชาชนผู้สมัครหลัก ฐานประกอบการสมัคร ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ใบแสดงผลการเรียน/ปพ.1 ที่โรงเรียนออกให้ สำเนาใบแสดงผลคะแนนทดสอบมาตรฐาน และเอกสารอื่นๆ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับผู้ ที่ได้รับบัตรประจำตัวสอบจากโครงการฯ คือผู้ที่มีสิทธิ์สอบ ซึ่งบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบจะได้รับในวันสมัครสอบกรณีที่สมัครที่โครงการฯ ส่วนกรณีที่สมัครทางไปรษณีย์ โครงการฯ จะติดต่อกลับไปทางโทรศัพท์ เพื่อยืนยันการส่งบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบไปยังท่านทางไปรษณีย์ หรือแจ้งหมายเลขประจำตัวผู้สมัครสอบทางโทรศัพท์แล้วติดต่อรับบัตรประจำตัว ผู้สมัครสอบในวันสอบอนึ่งการส่งใบสมัครทางไปรษณีย์โปรดส่งมาให้ถึงโครงการฯ ก่อนวันปิดรับสมัครอย่างน้อย 2 วันทำการคุณสมบัติทั่วไป1. เป็นผู้ที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข2. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา3. เป็นผู้ที่ มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะประพฤติตามระเบียบข้อปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ4. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย5. จะต้องเป็น ผู้ไม่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำผิดหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วง 3 ปี ทีผ่านมาคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ เน้นวิทย์-คณิตฯ และ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ม.4 - ม.6 รวม 5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.50หรือ2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ เน้นวิทย์ – คณิตฯ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50เงื่อนไขการสมัครผู้สมัครต้องยื่นหลักฐานการศึกษาของโรงเรียนต้นสังกัด พร้อมทั้งสำเนาเอกสารแสดงผลการสอบมาตรฐานอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้1. คะแนน SMART-I ประกอบด้วย1.1 ความสามารถด้านคณิตศาสตร์

1.2 ความสามารถด้านการอ่าน

1.3 ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

1.4 ความสามารถด้านความรู้รอบตัว

หรือ2. คะแนนทดสอบมาตรฐาน ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประกอบด้วย

2.1 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ต้องยื่นคะแนน O-NET และ/หรือ GAT + PAT 1 + PAT 3

2.2 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ ม. 6 ต้องยื่นคะแนน GAT + PAT 1 + PAT 3หรือ3. คะแนนทดสอบมาตรฐาน SAT (Scholastic Aptitude Test)

3.1 (SAT I) Scholastic Assessment Test

3.2 (SAT II) SAT Subject Testsวิธีการคัดเลือก1. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 90%) โดยพิจารณาจาก 3 ส่วน ดังนี้1.1 เกรดเฉลี่ย 20 % (คิดเป็นค่าเฉลี่ยน้ำหนักเท่ากับ 20 โดยค่าสูงสุดคือ 4.00 ให้คิดเป็นคะแนนเต็ม)1.2 คะแนนผลการสอบมาตรฐานอื่นๆ ที่ระบุตามเงื่อนไขการสมัครข้างต้น 30 % (คิดเป็นค่าเฉลี่ยน้ำหนักเท่ากับ 30 ของคะแนนเต็ม)1.3 คะแนนสอบ Aptitude Test 40 % ของคะแนนเต็ม2. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (คะแนนเต็ม 100 %) โดยพิจารณาจาก2.1 คะแนนสอบตามวิธีการคัดเลือก ข้อ 1. (90%)2.2 คะแนนสอบสัมภาษณ์ (10%)คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกเป็นที่สิ้นสุดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ (EBM)คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต99 ม. 18 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120โทรศัพท์ 0-2564-3001-9 ต่อ 3234, 3235, 3250โทรสาร 0-2564-3001-9 ต่อ 3223http://www.ebm.engr.tu.ac.thE-mail: ebm-info@engr.tu.ac.th: ebm_tu@hotmail.com

ขอขอบคุณ วิชาการ.คอม

คุณ
Dora Dora
question-post
pilotage
15 ธันวาคม 2553 เวลา 14:32:57 น.
กรอกข้อความ
กรอกข้อมูลยืนยันบุคคล
โพสแบบ Member
User :  Pass : 
โพสแบบ บุคคลทั่วไป
ชื่อ :  E-Mail : 
โพสแบบ Easy
ชื่อ :
ให้กรอกผลลัพธ์ :  Verify Image
ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่
=
รูปตัวแทน : 
ส่งเมล์ถึงฉัน เมื่อมีเพื่อนเขียนความคิดเห็นในกระทู้นี้
001.gif 002.gif 003.gif 004.gif 005.gif 006.gif 007.gif 008.gif 009.gif 010.gif 011.gif 012.gif 013.gif 014.gif 015.gif 016.gif 017.gif 018.gif 019.gif