logo eduzones
เข้าชม 4,337 คน
ค้นหากระทู้   ชื่อกระทู้ เนื้อหากระทู้ ความคิดเห็น ชื่อคนตั้งกระทู้

“อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขเป็น”


UploadImage

เริ่มแล้วระดมความคิดนโยบายนายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอนโยบาย “อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขเป็น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต” ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมได้วางกรอบแนวทางการยกระดับคุณภาพการเรียนภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ “อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขเป็น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต” ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการคำนวณของผู้เรียนในระดับประถมศึกษาให้คิด วิเคราะห์ และแสวงหาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันรวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้ตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ 3 วิชาหลัก (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์) และจัดทำแผนการดำเนินงานที่สนองต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปีนายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า
สำหรับการด้านยุทธศาสตร์การดำเนินงานการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ “อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขเป็น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต” ในเบื้องต้นมี 7 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วนในสังคม 2. การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 3. การพัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ บุคลากรทางกรศึกษา และภาคีเครือข่าย 4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 5. การสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ 6. การบริหารจัดการองค์ความรู้ 7. การตรวจ ติดตามและประเมินผล ซึ่งกรอบแนวทางดังกล่าวจะได้รับพิจารณาให้เหมาะสมอีกครั้งหนึ่งก่อนนำเสนอ สู่ที่ประชุมผู้บริหารองค์กรหลักต่อไป
แหล่งข้อมูล :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.question-post
pilotage
07 ธันวาคม 2553 เวลา 13:15:06 น.
กรอกข้อความ
กรอกข้อมูลยืนยันบุคคล
โพสแบบ Member
User :  Pass : 
โพสแบบ บุคคลทั่วไป
ชื่อ :  E-Mail : 
โพสแบบ Easy
ชื่อ :
ให้กรอกผลลัพธ์ :  Verify Image
ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่
=
รูปตัวแทน : 
ส่งเมล์ถึงฉัน เมื่อมีเพื่อนเขียนความคิดเห็นในกระทู้นี้
001.gif 002.gif 003.gif 004.gif 005.gif 006.gif 007.gif 008.gif 009.gif 010.gif 011.gif 012.gif 013.gif 014.gif 015.gif 016.gif 017.gif 018.gif 019.gif